Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارایی تشخیصی رادیوگرافی های معمولی، دیجیتال و CBCT در تشخیص تحلیل های خارجی ریشه

نویسنده:

(7 صفحه - از 125 تا 131)

چکیده:

زمینه و هدف: به دلیل اینکه تحلیل خارجی ریشه به‌صورت کلینیکی قابل تشخیص نیست، بنابراین تشخیص ضایعه بیشتر بر اساس تصاویر رادیوگرافی صورت می‌گیرد. هدف از این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، مقایسه کارآیی تشخیصی رادیوگرافی‌های معمولی، دیجیتال و CBCT (Cone beam computed tomography) در تشخیص تحلیل‌های خارجی ریشه بود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بالینی و رادیوگرافی، 20دندان پرمولر تک‌ریشه انسانی بدون کلسیفیکاسیون و تحلیل انتخاب شدند. ضایعات تحلیل خارجی با فرز روند توربین 08 و حفراتی با قطر 0/8 میلی‌متر در یک سوم سرویکال، میانی و اپیکال دیواره باکال ایجاد و رادیوگرافی معمولی، دیجیتال و CBCT تهیه شد. تصاویر تهیه‌شده، توسط 3نفر از اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 18) و با کمک آزمون Chi Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: توانایی تشخیص تحلیل خارجی به کمک CBCT به‌طور معنی‌داری بیشتر از دو روش رادیوگرافی معمولی و دیجیتال بود (0/000P=)؛ اما تفاوت قابل توجهی بین رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در این خصوص وجود نداشت. همچنین تحلیل خارجی در ناحیه کرونال، میانی و اپیکال به‌ترتیب: 78/7 درصد، 62/3 درصد و 35/5 درصد تشخیص داده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می‌رسد که CBCT در تشخیص تحلیل خارجی ریشه، در مناطقی از فک که سوپرایمپوزیشن وجود دارد و همچنین در یک سوم اپیکالی، تکنیک قابل اعتمادتری می‌باشد.

کلیدواژه ها:

رادیوگرافی معمولی ،رادیوگرافی دیجیتال ،تحلیل خارجی ریشه ،CBCT


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.