Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه‌های میکروبی بیماریزا در شرایط برون‌تنی

نویسنده:

چکیده:

زمینه و هدف: زنجبیل (زنجفیل)، از زمان‌های قدیم در ایران، چین و هند به‌عنوان دارو و ادویه مورد استفاده بوده است. امروزه، زنجبیل در بسیاری از مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و مواد دارویی مصرف می‌شود. این مطالعه با هدف ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه‌های بیماریزا و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس زنجبیل با 2 و 2 دی فنیل - 1- پیکریل هیدرازیل انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس‌ زنجبیل و اندازه‌گیری کمّی آن به کمک دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنجی جرمی صورت گرفت. فعالیت ضدمیکروبی با روش‌های مختلف کیفی و کمّی (دیسک دیفیوژن آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی) ارزیابی شد. فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس زنجبیل به روش رنگ‌سنجی سیور - دالی و کاهش ظرفیت رادیکالی تعیین گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون یک‌طرفه و توکی آنالیز شدند. یافته‌ها: در این مطالعه، بیشترین و کمترین قطر هاله بازدارندگی در غلظت 100 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر بر کاندیدا آلبیکنس و سالمونلا تیفی مشاهده شد. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس زنجبیل برای سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا تیفی، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، باسیلوس سرئوس، کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجر به ترتیب برابر با 50، 50، 25، 25/6، 5/12، 5/12، 25/6 و 25/6 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر به دست آمد. حداقل غلظت کشندگی اسانس، بالاتر از حداقل غلظت مهارکنندگی بود. Zingiberene با 48/29%، ترکیب اصلی اسانس زنجبیل بود و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (IC50) و فنل کل اسانس زنجبیل به‌ترتیب: 45/93 میکروگرم برمیلی‌لیتر و 65/76 میلی‌گرم گالیک اسید برآورد شد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اسانس زنجبیل بر باکتری‌های گرم مثبت نسبت به باکتری‌های گرم منفی، موثرتر است؛ بنابراین آزمایش‌های بالینی برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه ها:

کروماتوگرافی گازی ،زنجبیل ،تست حساسیت میکروبی ،کاهش ظرفیت رادیکالی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.