Skip to main content
فهرست مقالات

روان‌سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس‌های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 17 تا 23)

چکیده:

مقدمه: سلامتی، مفهومی متاثر از مجموعه پیچیده ای از عوامل جسمی، روانی- اجتماعی، مذهبی، محیطی و فرهنگی است. هدف از انجام مطالعه حاضر، روان سنجی نسخه فارسی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی (Mental، Physical and Spiritual Well-being Scale یا MPS) و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش ها: پس از بررسی ابزارهای موجود و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، ابزار MPS تهیه شده توسط Vella-Brodrick و Allen انتخاب و ترجمه- بازترجمه شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی، بر روی 500 نفر از بیمارن مبتلا به دیابت نوع دو که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. آزمون های پایایی در دو بعد تکرارپذیری (شاخص همبستگی درونی خوشه ای) و سازگاری درونی (Cronbach¢s alpha) مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیز عاملی تاییدی جهت تعیین تعداد شاخص های پرسش نامه و از آزمون های Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) و کرویت Bartlett به ترتیب برای تست پیش فرض های تحلیل عاملی تاییدی و کفایت نمونه استفاده شد. یافته ها: ضریب اعتبار ابزار بر پایه Cronbach¢s alpha، 58/0به دست آمد. 22 سوال در سه حیطه تعیین شده، 71/42 درصد از کل واریانس را تبیین نمود. همبستگی بین متغیرهای پنهان و آشکار نیز بیشتر از 5/0 بود که شواهدی از اعتبار همگرا را نشان داد. نتیجه گیری: نتایج بررسی روان سنجی نسخه فارسی ابزار MPS مطابق با ابزار اصلی تهیه شده توسط Vella-Brodrick و Allen، در حد مرزی بود. پیشنهاد می شود مطالعات آینده با ایجاد تغییرات در شرایط دموگرافیک و یا تغییر در گروه هدف، دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد

کلیدواژه ها:

روانسنجی ،ابزار ،دیابت نوع دو ،رفاه روانی ،جسمی و معنوی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.