Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان طی سال های 1378 تا 1389

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 334 تا 339)

چکیده:

مقدمه با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در بین زنان و اثرات سوء آن در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین، اهمیت شناخت عوامل موثر بر بقای بیماران، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گردید. روش ها این مطالعه از نوع هم گروهی گذشته نگر بود و در آن پرونده 1077 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان طی سال های 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. بیماران تا پایان دی ماه سال 1392 پیگیری شدند. تاثیر عوامل مختلف بر میزان بقا با استفاده از مدل رگرسیون Cox تحلیل گردید. تفاوت بقا در رده های مختلف تعداد غدد لنفاوی درگیر زیر بغل نیز با کمک آزمون Logrank بررسی و نمودار بقا با روش Kaplan-Meier در این گروه ها رسم شد. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها میانه زمان پیگیری، 5/5 سال و میانگین سنی بیماران 3/11 ± 9/47 سال بود. 164 نفر (2/15 درصد) از بیماران در زمان پیگیری فوت کرده بودند. اثر متغیر تعداد غدد لنفاوی درگیر (047/0 = P) و کاتپسین D (009/0 = P) بر زمان بقای بیماران معنی دار به دست آمد. نسبت خطر مرگ در بیماران با تعداد غدد لنفاوی درگیر بین 3 تا 10 (031/0 = P) و بیماران با تعداد غدد لنفاوی درگیر بیشتر از 10 (030/0 = P) ، به ترتیب 02/3 و 08/3 برابر خطر مرگ در بیماران بدون غدد لنفاوی درگیر بود. بر اساس نتایج آزمون Logrank، اختلاف معنی دار توزیع تابع بقا بین سطوح مختلف تعداد غدد درگیر مشاهده شد (001/0 > P). نتیجه گیری تعداد غدد لنفاوی درگیر زیر بغل و میزان کاتپسین D، دو عامل پیش آگهی بد در میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد.

کلیدواژه ها:

سرطان پستان ،تحلیل بقا ،مدل های خطرات متناسب Cox


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.