Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده توسط بیماران بر پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده از طریق رضایت و وفاداری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 347 تا 355)

مقدمه: قیمت منصفانه ادراک شده بیماران از خدمات درمانی ارائه شده یکی از عناصر مهم بازاریابی در بیمارستان ها و سازمان های ارایه دهنده­ی خدمات درمانی هستند که جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت، داشتن عملکرد بهتر در بازار سلامت، درآمد پایدار و افزایش عملکرد این مراکز ضروری می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده از طریق وفاداری و رضایت بر پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده در مراکز درمانی خصوصی شهر اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران (مشتریان) مراکز درمانی خصوصی در شهر اصفهان در سال 1392 خورشیدی بود که پرسشنامه ها میان345 نفر از این مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. ابزار جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن بر اساس نظر خبرگان و پایایی ابزار بر اساس Cronbach’s alphaمورد تایید قرار گرفت. روش جمع آوری داده ها تصادفی طبقه­ای و نوع تحلیل یافته ها بر اساس مقدار بحرانی و شاخص های برازش بود. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و AMOS 20 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش از تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده بر رضایت (48/0=β) و وفاداری مشتری(34/0=β) حمایت می کند.همچنین تجزیه و تحلیل داده نشان داد که رضایت(39/0=β) و وفاداری مشتری (42/0=β) دو مولفه پیش بینی کننده برای پذیرش قیمت می باشند. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده بر رضایت ، وفاداری و پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده توسط مراکز، توصیه می­شود که مدیریت این مراکز توجه لازم و همه جانبه به قیمت خدمات درمانی ارائه شده داشته باشند و تاحد امکان با ارائه راهکارهای بازاریابی احساس پذیرش قیمت را برای بیماران از طریق رضایت و وفاداری فراهم آورند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.