Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 253 تا 259)

مقدمه: آزمایشگاه های بیوشیمی، اطلاعات مهمی را از وضعیت سلامتی افراد برای اقدامات و تصمیمات بالینی فراهم می نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و ارزش گذاری عناصر اطلاعاتی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی تشخیص طبی و تعیین حداقل مجموعه داده های بومی لازم برای طراحی آن بود. روش بررسی: روش این پژوهش، کاربردی و مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش را آزمایشگاه های بیوشیمی بیمارستانی و غیر بیمارستانی بخش خصوصی استان اصفهان تشکیل داد که نمونه گیری از آن ها به روش دسترسی آسان انجام گرفت. ابزار پژوهش، چک لیست و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید رسید. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t، Independent t، Friedman و Leven در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین استفاده از عناصر اطلاعاتی استاندارد در بخش غیر بیمارستانی و بیمارستانی به ترتیب 7/61 و 2/61 درصد به دست آمد. کمترین میزان رعایت استاندارد در بخش اطلاعات پزشکان، مراکز ارجاع دهنده و اطلاعات هویتی و بیشترین میزان نیز در بخش حسابداری بود. نتایج ارزش گذاری نشان داد که برخی عناصر اطلاعاتی، میانگین ارزشی بالایی داشت، اما در سیستم لحاظ نشده بود و برخی از عناصر اطلاعاتی موجود، دارای میانگین ارزشی کمی بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با وجود استفاده گسترده از سیستم های اطلاعاتی آزمایشگاه بیوشیمی در کشور، حداقل مجموعه داده های لازم و استانداردهای بین المللی در طراحی آن ها لحاظ نشده است. با توجه به تفاوت های کاربردی و حوزه تخصصی این سیستم ها، استفاده از حداقل مجموعه داده بومی برای طراحی نرم افزار آن، ضروری به نظر می رسد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.