Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-6 و IL-8 مایع شیار لثه‌ای طی درمان ارتودنسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 195 تا 201)

چکیده:

مقدمه:IL-6 و IL-8، نقش بسیار مهمی در حرکات ارتودنتیک دندان و ایجاد گسترش بیماری های پریودنتال دارند. درمان لیزر در ارتودنسی می تواند در کاهش درد، افزایش رژنراسیون استخوانی، ترغیب حرکات دندانی و کاهش تظاهرات التهابی بافت های پریودنتال استفاده شود. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-6 و IL-8 مایع شیار لثه ای طی درمان ارتودنسی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 10 بیمار دارای کراودینگ یا پروتروژن دندان ها که نیاز به درمان ارتودنسی ثابت داشتند، انتخاب شدند. پس از درمان فاز اول، بیماران تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتند و نیروهای مربوطه وارد شد. پس از معاینات پریودنتال، دندان های مورد مطالعه در یک کوادرانت به عنوان کوادرانت مورد و کوادرانت مقابل به عنوان شاهد، انجام گرفت. تابش لیزر در تمام طول شیار لثه ای در روزهای 2، 4، 9، 23 پس از درمان ارتودنسی انجام شد و نمونه گیری صورت گرفت. سپس تمام نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از دستگاه الایزا ریدر، سطح IL-6 و IL-8 تعیین گردید. داده های بدست آمده با آزمون های آماری t-test و پس آزمون LSD تجزیه و تحلیل شدند (05/0 = α). یافته ها: ممیانگین تغییرات IL-6 و IL-8 مایع شیار لثه ای دندان های تحت درمان ارتودنسی، در روز 23 تابش اشعه ی لیزر بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی دار داشت (001/0 = p value)، اما در روزهای 2، 4 و 9 تابش تفاوت معنی دار وجود نداشت. نتیجه گیری: درمان با لیزر کم توان، باعث کاهش التهاب و سطح مدیاتورهای التهابی IL-6 و IL-8 طی درمان ارتودنسی می شود.

کلیدواژه ها:

اینترلوکین 6 ،لیزر کم توان ،حرکات ارتودنتیک دندانی ،اینترلوکین 8


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.