Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه اعتیاد به بازی های کامپیوتری بر افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر زاهدان مقاله

نویسنده:

چکیده:

بازی های رایانه ای گامی چشمگیر و پویا، فراتر از بازی های سنتی صفحه ای و حتی فراتر از سرگرمی تماشای تلویزیون را نشان می دهد. این بازی ها امروزه قسمت اعظم بازار جهان را به خود اختصاص داده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتیاد به بازی های کامپیوتری بر افت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول زاهدان بود. این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگی در سال 96 و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره اول که به روش دسترس 170 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اعتیاد به بازی های کامپیوتری بود. داده ها با استفاده از آزمون میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss-23 تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش نشان داد میزان استفاده از بازی کامپیوتری و افت تحصیلی دانش آموزان در سطح بالایی است. همچنین بازی های کامپیوتری باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شوند (0/01 ≥ p). نتایج وجود تاثیر ارتباط بین بازی کامپیوتری و افت تحصیلی را نشان می دهد. خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم که بازی های رایانه ای همانند بسیاری دیگر از پدیده های عصر فناوری اطلاعات به زندگی ما پیداکرده است و یکی از سرگرمی های کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگ سالان در عصر جدید است؛ بنابراین باید از طریق آموزش های موثر و نحوه صحیح استفاده از رایانه را آموزش داد.

خلاصه ماشینی:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری بر افت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول زاهدان بود. خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم که بازی‌های رایانه‌ای همانند بسیاری دیگر از پدیده‌های عصر فناوری اطلاعات به زندگی ما پیداکرده است و یکی از سرگرمی‌های کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگ‌سالان در عصر جدید است؛ بنابراین باید از طریق آموزش‌های مؤثر و نحوه صحیح استفاده از رایانه را آموزش داد. عبدالخالقی، دواچی، صحبایی و محمودی (1384) دریافتند دانش‌آموزانی که بازی‌های رایانه‌ای را جزء برنامه و سرگرمی‌های هفتگی خود قرار داده بودند و انجام این بازی‌ها سبب کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده بود. t تک متغیره (بازی‌های کامپیوتری و افت تحصیلی) همان‌طور که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود مقدار t مشاهده‌شده اعتیاد به بازی رایانه‌ای (78/27) و افت تحصیلی (95/9) که از مقدار میانگین آزمون بالاتر است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و افت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان زاهدان در سطح بالایی است. درنتیجه آزمون، معنادار است؛ بنابراین اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان زاهدان تأثیر معناداری دارد. بحث و نتیجه‌گیری هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر زاهدان است. نتایج این پژوهش با یافته‌های عبدالخالقی و همکاران (1388) که نشان داد اکثریت دانش آموزان بازی‌های رایانه‌ای را جزء برنامه و سرگرمی‌های هفتگی خود قرار داده بودند و انجام این بازی‌ها سبب کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده بود همسو است. همچنین در جدول 3 تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد که اعتیاد به بازی رایانه‌ای باعث افت تحصیلی دانش آموزان می‌شود.

کلیدواژه ها:

افت تحصیلی ، اعتیاد ، دانش آموزان ، بازی کامپیوتری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.