Skip to main content
فهرست مقالات

روایی و اعتبار مقیاس اولیه حزم (آینده‌نگری)؛ بر اساس منابع اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (16 صفحه - از 51 تا 66)

چکیده:

این پژوهش، با هدف اعتباریابی مقیاس حزم (آینده‌نگری)، بر اساس منابع اسلامی و با استفاده از روش‌های توصیفی ـ تحلیل محتوا انجام شده است. بدین‌منظور، منابع معتبر اسلامی مرتبط مورد شناسایی، مطالعه، دسته‌بندی، و مفهوم‌شناسی شد. پس از طی مراحل ساخت و سنجش روایی، پرسش‌نامة 95 گویه‌ای بین 30 نفر از دانشجویان، طلاب و مردم عادی شهر قم که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. برای تعیین روایی محتوایی، از نظرات 8 نفر از روان‌شناسان اسلام‌شناس با استفاده از شاخص روایی محتوا (CVI و CVR) و ضریب تطابق کندال بهره گرفته شده است. برای تعیین روایی صوری، نظرات 5 تن از کارشناسان علوم روان‌شناسی و اسلامی استفاده شد. در بررسی اعتبار مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ، در دو مرحلة آزمون و بازآزمون به ترتیب، برابر 801/0 و 786/0 به دست آمد. همسانی درونی در مرحله آزمون و بازآزمون بر مبنای ضریب دو نیمه‌سازی اسپیرمن ـ براون به ترتیب، 891/0 و 858/0 و بر اساس ضریب دونیمه‌سازی گاتمن 891/0 و 852/0 می‌باشد. همبستگی بین دو نیمه مقیاس، برابر 818/0 و 751/0 می‌باشد که بیانگر اعتبار قوی پرسش‌نامه است.

خلاصه ماشینی:

روایی و اعتبار مقیاس اولیه حزم (آینده‌نگری)؛ بر اساس منابع اسلامی ( نوید خاکبازان / دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی( khakbazan90@yahoo. com ‌دریافت: 16/06/1395 - پذیرش: 21/11/1395 چکیده این پژوهش، با هدف اعتباریابی مقیاس حزم (آینده‌نگری)، بر اساس منابع اسلامی و با استفاده از روش‌های توصیفی ـ تحلیل محتوا انجام شده است. پرسش‌نامة سنجش حزم، نخستین‌بار توسط پژوهشگر برای بررسی میزان حزم و آینده‌نگری، بر اساس منابع اسلامی طراحی و ساخته شده است. )داده‌های جدول 1، ضریب تطابق کندال 328/0 و مقدار خی‌دو 763/222 با سطح معناداری 0001/0 را نشان می‌دهد که بیانگر توافق مناسب و معنادار کارشناسان علوم اسلامی و روان‌شناسی، در مورد موافقت گویه‌های طراحی شده با مؤلفه‌ها و مستندات اسلامی می‌باشد. )داده‌های جدول 2، ضریب تطابق کندال 119/0 و مقدار خی‌دو 615/45 با سطح معناداری 0001/0 را نشان می‌دهد که بیانگر توافق مناسب و معنادار کارشناسان علوم اسلامی و روان‌شناسی، در مورد وضوح و روشنی گویه‌ها می‌باشد. همچنین، برای مشخص کردن میزان توافق بین کارشناسانی که روایی صوری بر اساس ضروری بودن گویه‌ها را نمره‌گذاری کردند، از ضریب تطابق کندال استفاده شد و نتایج بیانگر این است که میانگین نمرات کارشناسان، بالاتر از عدد 2 قرار دارد. براین‌اساس، ضریب آلفای کرونباخ در مرحلة آزمون برابر 801/0 و در مرحله بازآزمون، برابر786/0 می‌باشد که این امر حاکی از همسانی درونی مقیاس حزم در سطح بالایی است. بحث و نتیجه‌گیری این پژوهش، با هدف ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حزم (آینده‌نگری)، بر اساس منابع اسلامی انجام شد.

کلیدواژه ها:

آینده‌نگری ،منابع اسلامی ،حزم ،مقیاس دینی ،روایی صوری و اعتبار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.