Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی طرحواره درمانی بر خود شفقت ورزی و پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران مقاله

نویسنده:

چکیده:

طلاق فرآیندی است که باتجربه‌ی بحران عاطفی هر دو زوج شروع می‌شود و با تلاش برای حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش‌ها و سبک زندگی جدید خاتمه می‌یابد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خود شفقت ورزی و پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش همسران متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه‌های خانواده در شهر تهران بوده‌اند. تعداد 20 زوج به‌صورت نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 10 زوج). ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه‌ی مقیاس شفقت خود نف (2003) و پرسشنامه‌ی پرخاشگری باس و پری (1992) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد. بر اساس یافته‌ها دو گروه آزمایش و کنترل حداقل دریکی از متغیرهای وابسته در مرحله پس‌آزمون دارای تفاوت معنادار هستند. (0001 / 0> p، 5/513= F). به‌عبارت‌دیگر طرحواره درمانی گروهی حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته بر میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون تاثیر داشته که میزان این تاثیر برابر با 73 درصد است (05/0P <). یعنی 98/0 تفاوت‌های فردی در نمرات پس‌آزمون خود شفقت ورزی و پرخاشگری مربوط به تاثیر عضویت گروهی می‌باشد و نتیجه اینکه جلسات مداخله گروهی طرحواره محور می‌تواند از اثربخشی بخصوصی در کاهش خشم و افزایش خود شفقت ورزی و برآورده ساختن نیازهای عاطفی خود و همسر به‌جای کناره‌گیری از هیجانات برخوردار باشد

Divorce is a process that begins with the emotional crisis of both couples and ends with trying to resolve the conflict by entering a new situation with new roles and lifestyles. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of schema therapy on self-compassion and aggression of divorced couples. It has been in Tehran. The research method is semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study was the spouses of divorce applicants who referred to family courts in Tehran. Twenty couples were selected by purposive non-random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups (10 couples each). Self-Compassion Scale (2003) and Buss and Perry Aggression Questionnaire (1992) were used as the measurement tools. Data were analyzed using SPSS24 software and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in at least one of the dependent variables in the post-test (F = 513/5 <0.0001). In other words, group schema therapy had at least one of the dependent variables on the mean of the experimental group compared to the control group at the post-test, which had a 73% effect (P <0.05). That is, 0.98 individual differences in post-test scores on compassion and aggression are related to the effect of group membership, and the result is that schema-based group intervention sessions can have a particular effect on reducing anger and increasing self-compassion and satisfying one's emotional and spouse needs. Have excitement.

خلاصه ماشینی:

اثربخشی طرحواره درمانی بر خود شفقت ورزی و پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران مهران محبیان فر1، سید مهدی موسویان2، زهره مدنی3، زرقا ایلانی4، مریم قنبر پور5، مهلا عربیان6 1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران. چکیده طلاق فرآیندی است که باتجربه‌ی بحران عاطفی هر دو زوج شروع می‌شود و با تلاش برای حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش‌ها و سبک زندگی جدید خاتمه می‌یابد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خود شفقت ورزی و پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران بوده است. به‌عبارت‌دیگر طرحواره درمانی گروهی حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته بر میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون تأثیر داشته که میزان این تأثیر برابر با 73 درصد است (05/0P واژه‌هاي كليدي: طرحواره درمانی، خود شفقت ورزی، پرخاشگری، زوجین متقاضی طلاق مقدمه اختلاف بین زن و شوهر بنا به تفاوت‌های فردی و شخصیتی در زندگی زناشویی امری طبیعی است و در موارد متعددی روی می‌دهد. نتایج تحلیل کوواریانس یک‌راهه در متن مانکوا برای اثربخشی طرحواره درمانی بر خود شفقت ورزی زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران بین گروه آزمایش و گروه کنترل (به تصویر صفحه رجوع شود) همان‌طوری که در جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس یک‌راهه در متن مانکوا برای اثربخشی طرحواره درمانی بر پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران بین گروه‌های آزمایش و کنترل (به تصویر صفحه رجوع شود) همان‌طوری که در جدول 4. (05/0P بحث و نتیجه‌گیری هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خود شفقت ورزی و پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران بوده است.

کلیدواژه ها:

پرخاشگری ، طرحواره درمانی ، زوجین متقاضی طلاق ، ﺧﻮد ﺷﻔﻘﺖ ورزی

Self Compassion ، Divorce Applicant Couples ، Aggression ، Schema Therapy


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.