Skip to main content
فهرست مقالات

معانی مابعدالطبیعی بدن و کارکرد آنها در پزشکی

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (‎14 صفحه - از 127 تا 140 )

چکیده:

زمینه و هدف: پیدایش انقلاب علمی در قرن‌های شانزدهم و هفدهم سبب شد نگرش مردم به جهان تغییر یافته و آن‌ها جهان و طبیعت را به منزله ماشین بزرگی در نظر بگیرند که بر اساس قوانین علّی و مکانیکی کار می‌کند. بر این اساس، بدن انسان نیز که جزئی از این جهان محسوب می‌شود، به منزله ماشین پیچیده‌ای در نظر گرفته شد که تابع قوانین طبیعت است. دکارت، فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم، با مقایسه بدن انسان با ماشین‌های عصر خود، به این نتیجه رسید که بدن انسان را می‌توان، همانند سایر اجزای طبیعت، به اجزای تشکیل‌دهنده آن تحلیل کرد و از این طریق، عملکرد اجزای آن را بررسی نمود. این نگرش دکارت تاثیر شگرفی بر علوم دیگر، به ویژه پزشکی داشت. در این مقاله درصدد هستیم ضمن بررسی جهان‌بینی حاکم بر پزشکی مدرن، با معرفی «بدن زیسته»، مفهومی را به دست‌اندرکاران حوزه سلامت معرفی کنیم که می‌تواند در بر طرف‌ساختن پاره‌ای از ایرادات نظام سلامت به آن‌ها کمک کند. مواد و روش‌ها: در این مقاله مروری ـ تحلیلی کتابخانه‌ای واژگان کلیدی «بدن ماشینی» و «بدن زیسته» در آثار کلاسیک فیلسوفان و منابع معاصر جستجو و مورد مطالعه قرار گرفت تا از این طریق معنای دقیق آن‌ها مشخص شود. پس از تحلیل و بررسی این اطلاعات نقشی را که این معانی از بدن می‌توانند در پزشکی داشته باشند، بیان شد. یافته‌ها: پزشکی مدرن بر مفهوم فلسفی خاصی از بدن، یا به عبارت دقیق‌تر، مفهوم دکارتی بدن استوار است. این مفهوم دکارتی باعث پیشرفت‌های بسیاری در حوزه پزشکی شده است، اما توجه به معنای دکارتی بدن باعث شده دست‌اندرکاران حوزه سلامت تجربه زیسته بیمار از بیماری را نادیده بگیرند. آن‌ها برای توجه به تجربه خود بیمار لازم است معنای دیگری از بدن را مد نظر داشته باشند؛ بدن زیسته. این بدن بیانگر تمام حالات وجودی انسان است و توجه به آن می‌تواند نقش به سزایی در بهبود بیمار داشته باشد. ملاحظات‌ اخلاقی: در نگارش این مقاله اصل امانتداری و صداقت استناد به منابع استفاده‌شده رعایت شده است و از استنباط شخصی در تحلیل‌ها اجتناب شده است. نتیجه‌گیری: توجه به معنای بدن از منظر پدیدارشناسی می‌تواند سهم به سزایی در رفع ایرادات حاکم بر پزشکی مدرن داشته باشد. این مفهوم الگوی دیگری از بدن ارائه را می‌دهد که این امکان را برای پزشکی فراهم می‌کند تا بار دیگر بر انسانی‌سازی پزشکی توجه داشته باشد و محوریت بیماری را آنگونه که تجربه می‌شود، به ما یادآوری می‌کند.

Background and Aim: The advent of the scientific revolution in the sixteenth and seventeenth centuries changed people's attitudes toward the world, and they saw the world and nature as a great machine that operated according to causal and mechanical laws. Accordingly, the human body, which is part of this world, was considered a complex machine that is subject to the laws of nature. Descartes, a seventeenth-century French philosopher, compared the body of human to the machines of his time and concluded that the human body could, like other components of nature, be analyzed to its constituent parts, and thus examined the function of the components. Descartes' view had a profound effect on other sciences, especially medicine. In this article, with examining the worldview of modern medicine, we introduce "living body" to health managers that can help them to solve some of the problems of the health system Materials and Methods: In this analytical library review study, the keywords including “mechanical body” and “lived body” is searched and studied in classics works of philosophers and contemporary researches so determined their exact meaning. After analyzing this information, the role of these meanings of the body that can have in medicine stated. Findings: Modern medicine is based on a specific philosophical concept of the body, or more precisely, the Cartesian concept of the body. This Cartesian concept has led to many advances in medicine. But paying attention to the meaning of the Cartesian body has caused health workers to ignore the patient's lived experience of the disease. They need to consider another meaning of the body in order to pay attention to the patient's own experience; The lived body. This body represents all the states of human existence and paying attention to it can play a significant role in the patient's recovery. Ethical Considerations: In this research, honesty and trustworthiness, citation of the texts used avoidance of bias in inferring the texts or analyzes have been observed. Conclusion: Attention to the meaning of the body from a phenomenological point of view can play a significant role in solving the problems of modern medicine. This concept provides another model of the body that allows medicine to once again focus on medical humanization and reminds us the focus of the disease as it is experience.

کلیدواژه ها:

پدیدارشناسی ، پزشکی ، دکارت ، بدن زیسته ، بدن ماشینی

lived body ، Machine Body ، Medicine ، Descartes ، phenomenology


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.