Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تشخیصی امید به زندگی، خوش‌بینی، تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی به‌عنوان ابعاد روانشناسی مثبت‌گرا در پیش‌بینی ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19)

نویسنده مسئول:

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی امید به زندگی، خوش‌ بینی، تاب‌ آوری و بهزیستی روان‌شناختی به‌عنوان ابعاد روانشناسی مثبت‌ گرا در پیش ‌بینی ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19) بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان کرجی از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 بودند و 200 نفر به مقیاس ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (FDCS) ویسی و همکاران (1399)، امید به زندگی (ADHS) اشنایدر و همکاران (1991)، جهت‌‌گیری زندگی شی‌ یرو، کارور و بریدگس (1994)، تاب‌ آوری (RISC) کانر و دیویدسون (2003) و بهزیستی روان‌شناختی (PWS) ریف (1989) پاسخ دادند. پس‌ازاین مرحله افراد به دو گروه 50 نفره (50 نفر با ترس بالا و 50 نفر با ترس پایین) گروه‌بندی شدند. داده ‌های گردآوری‌شده با آزمون تحلیل تابع تشخیصی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که با کمک امید به زندگی، خوش‌بینی، تاب‌ آوری و بهزیستی روان‌شناختی می‌‌توان ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19) را پیش‌ بینی کرد و تحلیل ممیزی توانست با 87 درصد پیش‌ بینی صحیح افراد را به دو گروه دارای ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس پایین و بالا طبقه‌ بندی نماید. می‌ توان نتیجه‌‌گیری کرد عواملی همچون امید به زندگی، خوش‌بینی، تاب‌ آوری و بهزیستی روان‌شناختی در افراد بر ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس آنان تاثیرگذار است. پیشنهاد می‌شود درمانگران در ارائه راه کارهای کاهش ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس به این عوامل توجه بیش‌تری مبذول نمایند.

The purpose of this study was the discriminational role life expectancy, optimism, resilience and well-being psychological as dimensions of positive psychology in prediction fear of disease coronaviruses (Covid-2019). The research design was a two-group diagnostic function. The statistical population consisted of all people of Karaji from March 2019 to April 2020. In this study, participants completed fear of disease coronaviruses scale (FDCS) of veisi and et al (2020), adult dispositional hope scale (ADHS) of Snyder et al (1991), life orientation test-revised (LOT-R) of Scheier, Carver & Bridges (1994), resilience scale (CD-RISC) of Connor-Davidson (2003) and psychological well-being scale (PWS) of Ryff (1989), After this stage, the individuals were grouped into two groups of 50 people (50 people with high fear and 50 people with low fear). The obtained data were analyzed by the discriminant analysis method. The results of analysis showed that empathy and social competence can help to prediction social acceptance and function discriminant analysis assigned 87 percent of the people with and without of fear of disease coronaviruses (Covid-2019). Some factors, including life expectancy, optimism, resilience and well-being psychological as dimensions of positive psychology were found to affect fear of disease coronaviruses (Covid-2019). It is recommended that therapists pay more attention to these factors in providing solutions to improve fear of disease coronaviruses (Covid-2019).

خلاصه ماشینی:

یکی از متغیرهایی که می‌تواند ترس از ابتلا به کرونا ویروس Wu Van Doremalen Duan & Zhu Shanafelt, Ripp & Trockel Huang & Zhao Nguyen xenophobia Mamun & Griffiths Xiao, Zhang, Kong Li, & Yang Qiu Ornell, Schuch, Sordi & Kessler Zhu امید به زندگی 1 می‌تواند باشد. از سوی دیگر پایین بودن سطح بهز 10 gical"/>gical"/> در افراد باعث ترس از بیماری کرونا 11 =" Ko"/>=" Ko"/> و همکاران، بر اساس نظریه ریف، بهزیستی روان‌شناختی به‌عنوان دا 12 life"/> life"/> (دارا بودن اهدافی مشخص در زن 13 stery"/>stery"/> (استفاده مؤثر از فرصت‌ها، ایجاد زمینه‌های متناسب با نیازها و ارزش‌های 14 rowth"/>rowth"/> (رشد و احساس خودشکوفایی در 15 tance"/>tance"/> (پذیرفتن جنبه‌های خوب و بد زند 16 onomy"/>onomy"/> (خودتعیین‌گری، خود life expectancy Snyder Pleeging, Burger & Van Exel Scheier, Carver & Bridges Shukla resilience Chen adversity Cachón Zagalaz well-being psychological Ko purpose in life mastery personal growth self-acceptance autonomy پایداری در برابر فشارهای اجتماعی) و در نهایت بهزیستی به‌عنوان رابطه مثبت با دیگران 1 (روابط گرم، رضایت‌بخش و قابل‌اعتماد با دیگران و همدلی آن‌ها) تعریف‌شده است (هولتمات 2 و همکاران، 2019). به‌طوری‌که نمر Van Der Spek Hassett Huffman Endler & Parker Gonzálvez Szabo, Boros & Bősze Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) personal competence tolerance of negative affects positive acceptanceof change control spirituality از 50 نشانگر افراد دارای تاب‌آوری خواهد بود (روحانی و اشراقی، 1398). همچنین در یک پژوهش دیگر Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) McCrae & Costa Dai, Zhuang & Huan Herrero Lee, Yu & Kim psychological well-being scale (PWS) Ryff Thomas & Azmitia سوالات 81/0 و مؤلفه‌ها در دامنه بین 76/0 تا 79/0 گزارش‌شده است (حاجی کرم، قمری و امیری مجد، 1398).

کلیدواژه ها:

ترس ، تاب‌آوری ، بهزیستی روان‌شناختی ، خوش‌بینی ، امید به زندگی ، روانشناسی مثبت‌گرا ، کرونا ویروس

being psychological ، coronaviruses ، Positive psychology ، Well ، Life Expectancy ، resilience ، Optimism ، Fear


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.