Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر شاک ویو درمانی برشاخص های بالینی و نوروفیزیولوژیک اسپاستیسیتی در بیماران آسیب نورون محرکه فوقانی (مرور سیستماتیک و متاآنالیز) مقاله

نویسنده:

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎11 صفحه - از 37 تا 47 )

چکیده:

خلاصه: زمینه و هدف: اسپاستیسیتی یکی از نشانه‌های آسیب نورون محرکه فوقانی می‌باشد که به طور معمول پس از یک دوره شلی عضلانی به صورت افزایش مقاومت وابسته به سرعت در حین حرکت پاسیو به همراه تشدید رفلکس‌های تاندونی ظاهر می‌گردد. اسپاستیسیتی یکی از علل ایجاد محدودیت حرکتی و ناتوانی در بیماران نورولوژیک می‌باشد. درمانهای متعددی برای کاهش اسپاسیتی وجود دارد. اخیرا برخی مطالعات ادعا می‌کنند که شاک ویو می‌توان به عنوان روشی جدید، ایمن و غیرتهاجمی برای کاهش اسپاستیسیتی در ضایعات نورون محرکه فوقانی استفاده شود. هدف ما از انجام این متا آنالیز ارزیابی اثر بخشی شاک ویو درمانی بر کاهش اسپاستیسیتی در ضایعات نورون محرکه فوقانی می‌باشد. مواد وروشها: جستجوی الکترونیکی در پایگاههای اطلاعاتی PubMed , Science direct , , MEDLINE ISI Web of Science، Scopus و موتور جستجوی Google scholar از ژانویه 2005 تا ژانویه 2020 انجام شد. مطالعاتی انتخاب شد که اسپاستیسیتی را با مقیاس اصلاح شده آشورت و/ یا شاخصهای نوروفیزیولوژیک در بیماران سکته مغزی، فلج مغزی و مولتیپل اسکلروز بررسی نمودند. از کلمات کلیدی هیپرتونیسیتی عضلانی یا اسپاستیسیتی، فلج مغزی، سکته مغزی، مولتیپل اسکلروزو شاک ویو درمانی برای جستجو استفاده شد. دو محقق مستقل عمل جستجو وبررسی مطالعات از نظر معیار‌های ورود همچنین ارزیابی کیفیت متدولوژیک مطالعات را انجام دادند. کیفیت متدولوژیک مطالعات با استفاده از ابزار Downs and Black ارزیابی شد. تفاوت میانگین‌ها به عنوان اندازه اثر (Effect Size) در نمرات مقیاس آشورث و نسبتH / M قبل و بعد از مداخله در نظر گرفته شد. بررسی وجود یا عدم وجود همگنی بین مطالعات به کمک شاخص I2 با 95٪ CI با استفاده از مدل اثرات تصادفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 11 انجام شد. . یافته‌ها: با استفاده از کلمات کلیدی در مجموع 98مقاله یافت شد. از میان آنها متن کامل 24مقاله بررسی شد و 14 مقاله وارد فرایند متا آنالیز شد. تمامی 14 مداخله درمانی، اثرات شاک ویو بر نمرات مقیاس اصلاح شده آشورت را مورد بررسی قرار دادند. 4 مطالعه با 120 بیمار اثرات شاک ویو درمانی را بر نسبت رفلکس H به پاسخ M بررسی کردند. نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار مقیاس اصلاح یافته آشورت بلافاصله [I2 = 100% , p و سه ماه پس از درمان [I2 = 100% , p بود. قبل و بعد از مداخله هیچ تغییر معنی داری در نسبتH / M مشاهده نشد. [I2 = 97. 5% , p نتیجه‌گیری: شاک ویو درمانی اثرات مفیدی برنمره مقیاس اصلاح شده آشورت دارد. فقدان اثرات شاک ویودرمانی بر بهبود شاخصهای نوروفیزیولوژیکی اسپاستیسیتی می‌تواند تاییدی بر این نظریه باشد که شاک ویو بر روی اجزاء غیر نورال اسپاستیسیتی اثر گذاراست. تفاوت‌های مشاهده شده در مطالعات از نظر تعداد جلسات درمانی، فواصل جلسات درمان، چگالی انرژی و تعداد شاک‌های اعمال شده و مدت زمان پیگیری نیاز به بررسی دقیقتر دارد. در آینده مطالعات بالینی تصادفی بیشتری برای تجزیه و تحلیل تاثیر عوامل موثر بر شاک ویو درمانی برای بیماران اسپاستیک مورد نیاز است.

Background & Purpose: Spasticity is one of the components of upper motor neuron (UMN) lesion that occurs usually after a period of flaccidity in the form of velocity-dependent resistance to passive stretch. Spasticity is a significant cause of limited mobility and disability in neurological diseases. There are several clinical approaches to control spasticity. Recently shock wave therapy (SWT) has been reported to be a new, safe, and effective method for reducing spasticity for people with upper motor neuron lesions. Our aim was to do a meta–analysis of relevant clinical trials to assess the efficacy of applying SWT on spasticity in UMN lesions. Materials & Methods: An electronic search was performed in PubMed, ISI Web of Science, Scopus, Science Direct, MEDLINE and Google scholar from January 2005 to January 2020. Studies were included if they measured spasticity with the Modified Ashworth Scale (MAS) or/and neurophysiological indexes in patients with stroke, multiple sclerosis and cerebral palsy. The key words: muscle hypertonia or spasticity, extracorporeal shock wave therapy, stroke, multiple sclerosis and cerebral palsy were used. Two independent researchers searched articles, screened eligible studies against the inclusion criteria and assessed the methodological quality of included studies. The methodological quality of studies was evaluated using the Downs and Black tool. The difference between the means was considered as the effect size in the MAS and H / M ratio before and after the intervention with 95% CI in random effects models. Analyzes were performed using STATA software version 11. Results: The initial search led to the retrieval of 98 studies based the inclusion and exclusion criteria. Among them, 24 full-text articles were reviewed, and 14 articles were included in the meta-analysis process. All 14 articles examined the effects of shockwave on the modified Ashworth Scale (MAS). Four studies with 120 patients examined the effects of shockwave therapy on the H / M ratio. Significant reduction in MAS grade was observed immediately [I2 = 100%, p2 = 100%, p. [I2 = 97.5%, p Conclusion: Shock wave therapy can improve spasticity based on modified Ashworth Scale. The lack of SWT effects on the neurophysiological parameter of spasticity supports this opinion that SWT act on the Non-neural component of spasticity. Differences observed in studies in terms of treatment sessions, intervals of treatment sessions, energy density , number of shocks and follow-up duration need to be examined more closely. More randomized clinical trials are needed in the future to analyze the impact of these factors on the efficacy of SWT for spastic patients.

کلیدواژه ها:

فلج مغزی ، سکته مغزی ، مولتیپل اسکلروز ، اسپاستیسیتی ، شاک ویو درمانی

multiple sclerosis. Extracorporeal shock wave therapy ، stroke ، spasticity ، cerebral palsy


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.