Skip to main content
فهرست مقالات

الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 4 تا 10)

هدف: این پژوهش با هدف بررسی الگوهای شخصیتی افراد داوطلب جراحی زیبایی بینی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی – مقطعی است. آزمودنی‌های پژوهش 30 نفر (24 زن، 6 مرد) درخواست‌کننده‌ی جراحی بینی بودند که به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) مراجعه و برای ارزیابی روان‌شناختی پیش از عمل به بخش روانپزشکی این بیمارستان ارجاع شده بودند. این افراد به‌کمک مصاحبه‌ی بالینی مبتنی بر DSM و آزمون MCMI-II ارزیابی شدند. تحلیل داده‌ها به‌کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمون خی‌دو انجام شد. یافته‌ها: فراوانی الگوهای شخصیتی وسواسی- خودشیفته در درخواست‌کنندگان جراحی بینی به‌طور معنی‌داری بیشتر از سایر الگوهای شخصیتی است. نتیجه: درخواست جراحی زیبایی باید به عنوان تعامل عامل‌های روان‌شناختی فردی و تاثیرهای فرهنگی در نظر گرفته شود. بهره‌گیری از مقیاس‌های هنجاریابی شده در زمینه‌ی تصویر بدنی و شخصیتی برای ارزیابی میزان نارضایتی از تصویر بدنی، از جراحی‌های غیرضروری پیش‌گیری می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"جدول1- توزیع فراوانی الگوهای شخصیتی در رمزهای تکی الگوهای شخصیتی رمز فراوانی (درصد) اسکیزویید 1 1 (3/3) اجتنابی 2 1 (3/3) وابسته 3 7 (3/23) نمایشی 4 0 (0) خودشیفته 5 9 (0/30) ضداجتماعی/دیگرآزار 6 1 (3/3) وسواسی 7 10 (3/33) پرخاشگر- منفعل/خودشکن 8 1 (3/3) اسکیزوتایپال s 0 (0) مرزی c 0 (0) پارانویید p 0 (0) جمع 11 30 (100) همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد، فراوانی و درصد الگوهای شخصیتی "وسواسی" (10 و 33%) و "خودشیفته" (9 و 30%) در نمونه‌ی مورد بررسی بیش از سایر الگوهاست. جدول3- توزیع فراوانی الگوهای شخصیتی در رمزهای دوتایی الگوهای شخصیتی رمز فراوانی (درصد) اسکیزویید 1 1 (7/1) اجتنابی 2 1 (7/1) وابسته 3 8 (3/13) نمایشی 4 7 (7/11) خودشیفته 5 13 (7/21) ضداجتماعی/ دیگرآزار 6 9 (0/15) وسواسی 7 19 (7/31) پرخاشگر- منفعل/خودشکن 8 2 (3/3) جمع 8 60 (100) - Repko 2- Cooper3- Choca 4- Vandenberg5- Shanley 6- goodness of fit جدول4، مقایسه‌ی فراوانی الگوهای شخصیتی را در آزمودنی‌های پژوهش به‌کمک روش خی‌دو نشان می‌دهد. بحث این بررسی نشان داد که الگوی شخصیتی وسواسی، بیشتر از سایر الگوهای شخصیتی در درخواست‌کنندگان جراحی زیبایی بینی دیده می‌شود و فراوانی این الگو در هر دو رمزهای تکی و دوتایی به‌دست آمده در آزمون MCMI-II،‌ به‌طور معنی‌داری از سایر الگوها بیشتر است. این یافته با یافته‌های پژوهشی که در ایران در مورد متقاضیان جراحی زیبایی با بهره‌گیری از مقیاس‌های اختلال شخصیت MMPI انجام گرفته و در آن الگوهای شخصیتی وسواسی- خودشیفته فراوان‌ترین الگوی شخصیتی درخواست‌کنندگان جراحی زیبایی بینی گزارش شده است (علمدارساروی، 1382) همسویی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.