Skip to main content
فهرست مقالات

میزان سازگاری زناشویی در دانشجویان ساکن خوابگاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 116 تا 121)

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان سازگاری زناشویی در گروهی از زنان و مردان متاهل ساکن در خوابگاه‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران و بررسی رابطه‌ی میان سازگاری زناشویی با برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی انجام شده است. روش: این بررسی از نوع توصیفی- مقطعی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی سازگاری زناشویی بود. آزمودنی‌های پژوهش 148 نفر دانشجوی متاهل ساکن در خوابگاه متاهل‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران (74 مرد و 74 زن) بودند. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون آماری خی‌دو و توزیع دقیق فیشر انجام شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی سازگاری زناشویی در 8/75% و ناسازگاری در 2/24% آزمودنی‌ها بود. از میان متغیرهای بررسی‌شده ارتباط معنی‌داری میان متغیرهای تفاوت سنی زن و شوهر و طول سال‌های ازدواج با سازگاری زناشویی دیده شد. نتیجه: با افزایش تفاوت سنی و طول سال‌های ازدواج، سازگاری زناشویی کاهش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"میزان سازگاری زناشویی در دانشجویان ساکن خوابگاه دکتر عباسعلی ناصحی* ،دکتر فیروزه رئیسی** ،دکتر مجید جعفری*** ،دکتر مجتبی رحمانی*** چکیده هدف:این پژوهش با هدف بررسی میزان سازگاری زناشویی در گروهی از زنان و مردان متأهل ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران و بررسی رابطه‌ی میان سازگاری زناشویی با برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی انجام شده است. در پژوهش دیگری(جلیلی،1375)نشان داده شد طول سال‌های ازدواج بر همکاری شوهر در خانه و میزان ابراز محبت وی به همسر تأثیر دارد که این امر خود رضامندی زناشویی را درپی دارد. ابزار (1)- Karlson (2)- Dixon (3)- Yogeu (4)- Song (5)- Acitelli (6)- Scuiter (7)- Ball (8)- Green اندازه‌گیری شامل مقیاس سازگاری زناشویی براساس پرسش‌نامه‌ی آزمون سازگاری زناشویی1 بود(لاک2 و والاس3 ،1959)که تاکنون در بررسی‌های بسیاری به کار برده شده است. (1)- Marital Adjustmmmment Test (2)- Locke (3)- Wallace (4)- Fisher به بیان دیگر با افزایش تفاوت سنی،سازگاری زناشویی کاهش یافته است(جدول 1). یافته‌های بررسی حاضر با بررسی‌های انجام‌شده پیرامون عامل‌های مؤثر بر سازگاری و رضامندی زناشویی هم‌سویی دارد و این خود بیانگر آن است که بسیاری از این عامل‌ها قابل شناسایی هستند(سلیمانیان، 1373). این پژوهش نشان داد که تفاوت سنی همسران تأثیر معکوس در سازگاری زناشویی آنان دارد. این یافته با بررسی‌های دیگر از جمله صدق‌آمیز(1376)که در بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز به رابطه‌ی معنی‌دار میان سازگاری زناشویی و تفاوت کمتر سنی اشاره نموده است،هم‌خوانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.