Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی پرسش نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 95 تا 100)

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تهیه جدول هنجار برای پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان انجام شده است. مواد و روش‌کار: در این پژوهش 727 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شده، با پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد بررسی شدند. داده‌ها به‌کمک روش‌های آمار توصیفی و رسم نمودار ارایه شدند. یافته‌ها: نمره‌های به‌دست آمده به رتبه درصدی، Z و T تبدیل شده، سپس جدول هنجار درصدی و استاندارد برای دانشجویان تهیه گردید. نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و برای سنجش شادکامی دانشجویان سودمند است.

خلاصه ماشینی:

"هم‌چنین، از آنجا که شادمانی دارای سه بخش عاطفه مثبت، رضایت و نبود عاطفه منفی دانسته شده، همبستگی پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن 32/0، با شاخص رضایت از زندگی آرجیل 57/0، و با پرسش‌نامه افسردگی بک 52/0- محاسبه شد (فرانسیس و همکاران، 1998). پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به شادکامی به‌کار برده شده و نسبت به BDI دارای پایایی بازآزمایی قوی‌تری گزارش شده است. فرانسیس و همکاران (1998) در پژوهشی بین فرهنگی برای روایی و پایایی پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان انگلیسی، آمریکایی، استرالیایی و کانادایی ضریب آلفای این پرسش‌نامه را بین 89/0 تا 90/0 گزارش نمودند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تهیه جدول هنجار برای پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در میان دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان بوده است. پرسش‌نامه شادکامی - Gurin 2- Veroff3- Fled 4- Bradburn5- Caplovitz 6- Campbell7- Converse 8- Rogers9- Nagpal 10- Sell11- Underwood 12- Fromiting13- Oxford Happiness Inventory14- Martin 15- Beck Depression Inventory16- Francis 17- Brow18- Lester 19- Philipchalk20 - Fordyce Happiness Inventory فوردایس دارای 48 ماده است که دامنه نمره‌های هر ماده از صفر تا ده می‌باشد. این بررسی میانگین نمره آزمودنی‌های پژوهش را در پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد 38/44 (انحراف معیار 38/13)، بالاترین نمره را 87 و پایین‌ترین نمره را صفر نشان داد. هم‌چنین برای تعیین پایایی به روش بازآزمایی، با فاصله دو ماه در یک نمونه 50 نفری از دانشجویان که به‌تصادف انتخاب شده بودند، پرسش‌نامه اجرا شد و ضریب 73/0 به‌دست آمد. 1 مقایسه میانگین شادکامی دانشجویان در این پژوهش با پژوهش علی‌پور و نوربالا (1378) گویای نزدیک بودن یافته‌های دو پژوهش است؛ ضمن این‌که انحراف معیار نمره‌ها نیز با یکدیگر هم‌خوانی دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.