Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم: بررسی مدل تأثیر کلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 134 تا 139)

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر شاخص‌های ایمنی بدن در افراد سالم در قالب مدل تأثیرکلی انجام شده است.مواد و روش‌کار: با اجرای آزمون حمایت اجتماعی روی 200 آزمودنی، 16 آزمودنی دارای حمایت اجتماعی زیاد و 16 آزمودنی دارای حمایت اجتماعی کم انتخاب شدند. آزمودنی‌ها از نظر سن، جنس، وضعیت تغذیه، خواب، ورزش، سلامت بدنی و روانی و استرس‌ها کنترل شدند و در روز بررسی در نخستین ساعت‌های صبح از آنها 7 میلی‌لیتر خون در حالت دراز کشیده گرفته شد و نمونه‌های خونی در آزمایشگاه به‌منظور تعیین میزان پاسخ لنفوسیتی در برابر PHAو درصد سلول‌های CD3+، CD4+، CD8+ و CD56+ و نسبت CD4+ به CD8+بررسی شدند. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون tانجام شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که میزان تبدیل لنفوسیتی (001/0p< ) و درصد CD56+ (05/0p< ) افراد دارای حمایت اجتماعی بالا از گروه دارای حمایت اجتماعی پایین بیشتر است.نتیجه‌گیری: در افراد دارای حمایت اجتماعی بالا وضعیت ایمنی بدن بهتراست ونتایج در راستای تأیید مدل تأثیرکلی است.مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثرات کودک‌آزاری بر ابعاد شناختی شخصیت از جمله، هوش، حافظه و دقت انجام شده است.مواد و روش‌کار: آزمودنی‌های پژوهش شامل 100 دانش‌آموز دبیرستان‌های شهر اصفهان در سال تحصیلی 83-1382 بودند که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای- تصادفی انتخاب شدند. بر پایه نمرات به‌دست آمده در آزمون کودک‌آزاری، آزمودنی‌ها در دو گروه آزاردیده و عادی جای داده شدند. برای گردآوری داده‌ها، ماتریس‌های پیشرونده ریون، آزمون حافظه وکسلر و آزمون دقت بوناردل به‌کار برده شد. داده‌های گردآوری شده به‌کمک آزمون آماری مانوا و ضریب همبستگی تحلیل گردیدند.یافته‌ها: میانگین نمرات دقت گروه آزار دیده 66/63 و گروه عادی 44/70، میانگین نمرات هوش گروه آزار دیده 12/107 و گروه عادی 89/108 و میانگین نمرات حافظه گروه آزار دیده 82/86 وگروه عادی 16/86 بود.نتیجه‌گیری: آزاردیدگی باعث کاهش میانگین حافظه نوجوانان دختر می‌شود، اما بر نمرات دقت و هوش آنها اثر محسوسی ندارد.

خلاصه ماشینی:

"1 پژوهش حاضر، در این راستا و با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص‌های ایمنی بدن انجام شده است. برای انتخاب این افراد نخست مقیاس عوامل فشارزای زندگی روانی- اجتماعی (طباطبایی‌راد، 1379) بر روی 200 آزمودنی اجرا 1- Lepore 2- Allen3- Evans 4- Glynn5- Christenfeld 6- Gerin7- House 8- Robbins9- Metzner 10- Blaser 11- Baron 12- Cutrona13- Paniel 14- Russell15- Hicklin 16- Wang 17- Wu 18- Liu 19- Yarcheski 20- Mahon21- McNicholas 22- main effect model 23- buffering hypothesis 24- Wills25- Thomas 26- Goodwin 27- Glaser 28- Kang29- Coe 30- Karaszewski31- McCarthy 32- Cutrona33- Schutte 34- Suhr35- Monjan 36- O,Leary 37- Shelifer 38- McIntosh39- Kaplan 40- Kubena41- Landmann 42- Miyazaki شد و افرادی که بر پایه میانگین وزنی رویدادهای تجربه شده در یک سال گذشته استرس‌های متوسطی در دامنه به‌اضافه و منهای یک انحراف معیار از میانگین قرار داشتند، انتخاب شدند (121آزمودنی) و سپس پرسش‌نامه حمایت اجتماعی واکس و همکاران (به‌نقل از ابراهیمی‌قوام، 1370) روی آنها اجرا شد. از سوی دیگر، پژوهش‌ها ارتباط شاخص‌های ایمنی را با متغیرهایی چون خوش‌بینی، خلق مثبت و شادکامی نشان داده‌اند (علی‌پور، نوربالا، اژه‌ای و مطیعیان، 1379) و این متغیرها خود با حمایت اجتماعی همبستگی بالایی دارند که با یافته‌های بررسی حاضر سازگار است. برای نمونه افراد دارای حمایت اجتماعی بالا چون می‌دانند دیگران مراقبشان هستند و به آنان نیاز دارند, می‌کوشند ورزش کنند, خوب غذا بخورند و از سیگار کشیدن و مصرف نوشیدنی‌های زیان‌آور بپرهیزند و این سبک‌های رفتاری مثبت نیز روی شاخص‌های ایمنی بدن تأثیر مثبتی می‌گذارند. 1- Uchino 2- Holt-Unstad3- Uno 4- Betancourt5- Garvey 6- Pierse7- Frone 8- Cooper9- Mudar"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.