Skip to main content
فهرست مقالات

بازخورد در ارزشیابی تکوینی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی درس علوم

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 139 تا 150)

چکیده:

نتایج ناشی از بازخوردهای نوشتار و ترکیبی از بازخوردهای کلامی-نوشتاری در آزمون‌های تکوینی،تفاوت معناداری مشاهده نشد. -نوشتاری باز خورد دریافت‌ کرده‌اند در مقایسه با گروه کنترل که هیچ‌گونه بازخوردی در آزمون‌های تکوینی دریافت‌ نکرده‌اند،تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با بازخوردهای نوشتاری و کلامی در آزمون‌ها تکوینی،تفاوت معناداری مشاهده شد.بین‌

خلاصه ماشینی:

"بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر بازخورد اعم از کلامی،نوشتاری و ترکیبی از کلامی-نوشتاری به عنوان کاربندی‌های مورد مطالعه در ارزشیابی تکوینی در درس علوم تجربی در 3 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل‌ 041 نفری از دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی اجرا گردید. نتایج این بررسی نشان داد بین پیشرفت تحصیلی گروه‌های آزمایشی که به‌ شیوه‌های گوناگون اعم از کلامی،نوشتاری و ترکیبی از کلامی-نوشتاری باز خورد دریافت‌ کرده‌اند در مقایسه با گروه کنترل که هیچ‌گونه بازخوردی در آزمون‌های تکوینی دریافت‌ نکرده‌اند،تفاوت معناداری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک متغیری بین میانگین گروه آزمایشی دوم که‌ بازخورد نوشتاری دریافت می‌کردند با میانگین گروه آزمایشی سوم که بازخوردهای ترکیبی‌ (نوشتاری-کلامی)استفاده می‌کردند،تفاوت معناداری در سطح‌ a-0/05 بین آن دو گروه آزمایشی‌ مشاهده نشد زیرا سطح معناداری‌ sig-0/607<0/05 که در جدول 5 خلاصه داده‌های گردآوری شده را نشان داده شده است. البته در تببین این نتیجه می‌توان‌ گفت:ماهیت درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی ایجاب می‌کند که بازخوردهای نوشتاری در مقایسه با بازخوردهای کلامی،تأثیر بیشتری بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی داشته باشد زیرا دانش‌آموزان در مراحل بعدی با مراجعه به سؤالات و پرسش‌های تکوینی و به شکل صحیح پاسخ‌ سؤالات و نیز مطالب تشویقی آنها را فراهم می‌سازد،در حالی که بازخوردهای کلامی معلم صرفا به صورت شفاهی است و احتمال دارد در روزها یا هفته‌های بعدی به دست فراموشی سپرده‌ شود و نتوانند مانند بازخوردهای نوشتاری از کارآیی مطلوبی برخوردار باشند و تحقیقات و بررسی‌های حویزاوی(4731)وجی."

کلیدواژه ها:

بازخورد ، ارزشیابی تکوینی ، شیوه‌های ارزشیابی ، بازخورد کلامی ، بازخورد نوشتاری ، بازخوردهای کلامی-نوشتاری و پیشرفت تحصیلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.