Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

چکیده:

زمینه و ادراک موقعیت در فضا با اختلال خواندن رابطه وجود دارد،اما بین هماهنگی چشم و دست و ادراک ثبات شکل و روابط فضایی با اختلال خواندن رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نقص در ادراک بینایی و وجوه آن در دختران بیشتر از پسران منجر به اختلال خواندن می‌شود.ادراک بینایی به معنای تعبیر و تفسیر محرک‌های حسی دریافت شده توسط سیستم بینایی است و یکی از فرایندهای اساسی مغز است که نقش بسیار مهمی در کسب توانایی خواندن ایفا می‌کند.به‌ منظور پژوهش در خصوص رابطه‌ی بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی دانش‌آموزان،120 آزمودنی از بین پایه‌های اول و دوم ابتدایی در هر دو جنس دختر و پسر به روش خوشه‌ای انتخاب‌ شد.جهت انتخاب این گروه از چک لیست اختلال خواندن که در اختیار معلم قرار داده شده و سیاه‌ ی غیر رسمی خواندن که توسط پژوهشگر اجرا،استفاده گردید.پس از اجرای آزمون هوش به‌ منظور اطمینان از هوش طبیعی دانش‌آموزان،آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ اجرا گردید.این‌ آزمون دارای 5 خرده‌آزمون است که مهارت‌های جزئی ادراک بینایی،از جمله مهارت‌های هماهنگی چشم‌ و دست،ادراک متن از زمینه،ادراک ثبات شکل،ادراک وضعیت در فضا و درک روابط فضایی را می‌ سنجد.هفت سؤال در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی رابطه معنادار وجود دارد.همچنین بین خرده‌آزمون مهارت‌های ادراک متن از

خلاصه ماشینی:

"با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی و حجم نمونه، P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌دار ?-%5 نیست،لذا در این سطح فرض‌ H0 رد نمی‌شود،این بدان معنی است که بین نمره هماهنگی چشم و دست و تعداد غلطهای خواندن‌ رابطه منفی معنی‌داری وجود ندارد. با در نظر گرفتن ضرایب‌ همبستگی و حجم نمونه، -P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌دار ?-%5 نیست،لذا در این سطح فرضیه‌ H0 رد نمی‌شود و این بدان معنی است که بین نمره ادراک روابط بینایی‌ و تعداد غلطهای خواندن رابطه منفی معنی‌داری وجود ندارد. در دانش‌آموزان دختر با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی، -P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌دار ?-0,05 است،لذا در این سطح فرض‌ H0 رد می‌شود و این بدان معنی‌ است که در دانش‌آموزان دختر بین نمره ادراک بینایی و تعداد غلطهای خواندن رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. اما در دانش‌آموزان پسر با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی، -P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌داری‌ ?-%5 نیست،لذا در این سطح فرض‌ H0 رد نمی‌شود این بدان‌ معنی است که در دانش‌آموزان پسر بین نمره ادراک بینایی و تعداد غلطهای خواندن رابطه منفی معنی‌ دار وجود ندارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری: در این پژوهش فرضیه اول عبارت بود از:بین اختلال خواندن و نقص ادراک بینایی رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت."

کلیدواژه ها:

نقص ادراک بینایی ، اختلال خواندن-آزمون فراستیگ


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.