Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدائی، راهنمایی و متوسطه

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 37 تا 58)

چکیده:

در این پژوهش رابطه‌ی بین سبکهای تفکر معلمان(قانونگذار،اجرایی،قضایی،کلی‌نگر، جزئی‌نگر،آزاداندیش و محافظه‌کار)با متغیرهایی چون سن،جنسیت،رشته‌ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.شرکت‌کنندگان در این‌ مطالعه 200 نفر(75 مرد،125 زن)از معلمان زن و مرد مقاطع سه‌گانه‌ی تحصیلی شهرستان‌ بم بودند که به روش نمونه‌گیری نسبی تصادفی از جامعه‌ی آماری(تمامی معلمان زن و مرد سه مقطع تحصیلی)انتخاب گردیدند.ابزارهای اندازه‌گیری در این پژوهش عبارت‌ بودند از(1)پرسشنامه‌ی سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر(1992).(2)پرسشنامه‌ی‌ جمعیت‌شناختی محقق ساخته که اطلاعات مربوط به پاسخ‌دهندگان را می‌سنجد.جهت‌ تحلیل داده‌ها از آزمون تی،تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره استفاده‌ شده است.یافته‌های بدست آمده نشان داد که بین سن و سبک‌های تفکر قانونگذار، اجرایی،کلی‌نگر،آزاداندیش و محافظه‌کارانه و همچنین بین جنسیت و سبکهای تفکر اجرایی،قضایی،جزئی‌نگر،کلی‌نگر،و محافظه‌کار رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.بین‌ رشته تحصیلی و سبکهای تفکر قانونگذار،اجرایی،جزئی‌نگر و محافظه‌کار و همچنین‌ بین سطح تحصیلات و سبک تفکر قانونگذار رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.بعلاوه بین‌ سبک تفکر قانونگذار و مقطع تحصیلی نیز رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"براساس نتایج مندرج در جدول،چون مقدار F محاسبه شده‌ (F 3/2) در درجات آزادی 791 و 2 از مقدار F جدول(2/99)بزرگ‌تر است بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 59 درصد نتیجه می‌گیریم،میان میانگین‌های سبک تفکر قانونگذارانه‌ی معلمان مقاطع سه‌گانه‌ی تحصیلی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در جدول 5 نتایج آزمون‌ t مستقل بین میانگین‌های سبک تفکر کلی‌نگر معلمان‌ جوان و مسن و زن و مرد آورده شده است براساس نتایج مندرج در جدول چون مقدار محاسبه شده‌ (t 3/07) در درجه آزادی 891،از مقدار t جدول(2/75)بزرگ‌تر است، بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 99 درصد می‌توان نتیجه گرفت که بین‌ میانگین‌های سبک تفکر کلی‌نگر معلمان جوان و مسن تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در جدول 6 نتایج آزمون‌ t مستقل بین میانگین‌های سبک تفکر قضایی معلمان زن و مرد آورده شده است براساس نتایج مندرج در جدول 6 چون مقدار t محاسبه شده‌ (t 4/55) در درجه آزادی 891،از مقدار t جدول(2/75)بزرگ‌تر است،بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 99 درصد نتیجه می‌گیریم که بین میانگین‌های سبک تفکر قضایی‌ معلمان زن و مرد،تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در جدول 7 نتایج آزمون‌ t مستقل بین میانگین‌های سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان زن‌ و مرد و جوان و مسن آورده شده است براساس نتایج مندرج در جدول چون مقدار t محاسبه شده‌ (t 2/06) در درجه آزادی 891 از مقدار t جدول(1/69)بزرگ‌تر است، بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 59 درصد،نتیجه می‌گیریم که بین‌ میانگین‌های سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان زن و مرد،تفاوت معنی‌دار وجود دارد."

کلیدواژه ها:

سبک تفکر ، جرگه سالار ، قانونگذار ، ناسالار ، اجرایی ، محافظه‌کار ، قضاوتگر ، کلی‌نگر ، جزئی‌نگر ، فرد سالار ، پایور سالار ، برون‌نگر ، درون‌نگر ، آزاداندیش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.