Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هویت و سلامت روان در دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی دانشگاه تهران

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 27 تا 36)

کلیدواژه ها :

هویت ،سلامت ،اینترنت ،دانشجو ،روان

مقایسه هویت و سلامت روان در دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی دانشگاه تهران سید سلمان علوی ، کیانوش هاشمیان ، فرشته جنتی فرد صص 27-35 مقدمه: مدت زمان استفاده از رایانه و اینترنت در گروه سنی نوجوان و جوان رو به افزایش است. به این دلیل بررسی رابطه رسانه های الکترونیک با هویت و سلامت روان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به بررسی وضعیت هویت و سلامت روان در سه گروه از دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی در دانشگاه تهران پرداخته است. مواد و روش ها: این پژوهش به روش مقطعی انجام شد. برای این منظور تعداد 200 نفر (19 تا 30 سال) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده های مختلف دانشگاه تهران به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابتدا پرسش نامه های هویت خود، هویت مذهبی، هویت ملی، سلامت روان و پرسش نامه اطلاعات فردی بر روی نمونه اجرا شد. سپس با استفاده از پرسش نامه اطلاعات فردی گروه نمونه به سه گروه تقسیم شدند: گروهی که در هفته از اینترنت و محیط های مجازی به مقدار زیاد (20 تا 40 ساعت) استفاده می کنند؛ گروهی که از اینترنت و محیط های مجازی در هفته کم (5 تا 10 ساعت) استفاده می کنند؛ گروهی که از اینترنت و محیط های مجازی به ندرت استفاده می کنند یا استفاده آنان ناچیز است. آن گاه به وسیله روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی شفه) نمرات سه گروه در پرسش نامه های مذکور به وسیله نرم افزارSPSS10 مورد مقایسه قرارگرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میان نمرات هویت شخصی در سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد (P< 0/05F=3/2 ). اما میان نمرات پرسشنامه های هویت ملی (P< 0/05F=2/2 )، هویت مذهبی (P< 0/05F=15/9 ) و سلامت روان (P< 0/05F=10/5) سه گروه استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: در این مطالعه میانگین نمرات وضعیت هویت ملی، مذهبی و سلامت روان در گروه استفاده کننده مفرط از کامپیوتر از دو گروه دیگر پایین تر بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت و محیط های مجازی می تواند با کاهش سلامت روان و نقایص برخی جنبه های هویت مرتبط باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.