Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی آذربایجان غربی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 33 تا 50)

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش،شناسایی عوامل و منابع تنش‌زای شغلی بین مربیان ورزشی‌ استان آذربایجان غربی بود.حجم نمونه از 46 مربی فعال در 10 رشتهء ورزشی منتخب، شامل:والیبال،فوتبال،کشتی،تنیس روی میز،تکواندو،وزنه‌برداری،شنا،بسکتبال، آمادگی جسمانی و دوومیدانی بود.روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بود که به‌ صورت علی،مقایسه‌ای و همبستگی میزان شیوع عوامل و منابع تنش‌زای شغلی و سازمانی با توجه به ویژگی‌های فردی مربیان بررسی شد.ابزار جمع‌آوری اطلاعات به‌ صورت پرسشنامهء استرس‌سنج دو قسمتی براساس شاخص هفت ارزشی لیکرت توزیع‌ گردید و پس از جمع‌آوری از طریق عملیات آمار توصیفی و استنباطی به بررسی اهداف و فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد.ضریب آلفا 91/0 به دست آمد.یافته‌های حاصل حاکی از این بودند که،3/78 درصد مربیان،شیوع عوامل تنش‌زای سازمانی و 9/73% مربیان،شیوع‌ عوامل تنش‌زای شغلی را در حرفهء مربیگری در حد متوسط ارزیابی نمودند؛لیکن میانگین‌ پراکندگی نگرش آزمودنی‌ها،شیوع بیشتر عوامل تنش‌زای شغلی را نسبت به سازمانی‌ نشان داد.همچنین عامل فناوری و دانش فنی با میانگین 17/5 و انحراف معیار 37/1، بیشترین عامل تنش‌دار شغلی،و حساسیت شغلی،فشار زمان و کمیت و حجم کار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و عامل وضعیت رفاهی با میانگین 04/6 و انحراف معیار 38/2، بیشترین عامل تنش‌دار سازمانی بود و عوامل رشد حرفه‌ای نیروهای انسانی،شیوهء مدیریت،رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.عامل فقدان حسن توفیق‌طلبی در مربیان،بالاترین رتبه را در سایر منابع تنش‌زای شغلی با میانگین 8 به خود اختصاص داد و کمبود اعتبارات تخصیصی با میانگین 5/6،رتبهء آخر سایر منابع تنش‌زای شغلی را دارا شد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از انجام این پژوهش،شناسایی عوامل و منابع تنش‌زای شغلی بین مربیان ورزشی‌ عوامل و منابع تنش‌زای شغلی در بین مربیان رشته‌های ورزشی فعال در استان آذربایجان‌ ویلیامسون نیز عوامل حمایت سازمانی و تنش را در بین مربیان ورزش دانشگاه‌ها مهم‌ترین عامل تنش‌زای شغلی بوده است و همهء افراد جامعهء پژوهش در بین عوامل حمایتی‌ همچنین هیچ ارتباط معنی‌داری بین عوامل تنش‌زای شغلی با وضعیت تأهل،سابقهء کار و میزان تحصیلات کامل مدیران مشاهده نشد. رمضانی‌نژاد و همکاران در پژوهش خود در مورد عوامل تنش‌زای شغلی در بین مربیان‌ عوامل تنش‌زای اصلی در بین مربیان تربیت‌بدنی و ورزش است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است و در پی بررسی عوامل تنش‌زای شغلی و تنش‌زای سازمانی داراست و عدم رضایت شغلی در بین این عوامل از اهمیت کمتری‌ الف)بررسی میزان شیوع عوامل تنش‌زای سازمانی و شغلی در مربیان این برریس در بین عوامل تنش‌زای سازمانی نیز مورد بررسی قرار گرفت که معلوم شد -بین هردو دسته عوامل تنش‌زای سازمانی و شغلی با کل منابع تنش‌زا با احتمال خطای‌ -بین میزان شیوع عوامل تنش‌زای سازمانی و ویژگی سن،به‌رغم زیاد بودن تنش در ردهء -ین میزان شیوع هردو دسته عوامل تنش‌زای شغلی و سازمانی با رشتهء تحصیلی مربیان‌ -بین میزان شیوع هردو دسته عوامل تنش‌زای سازمانی و شغلی در سطوح مختلف‌ -بین میزان شیوع هردو دسته عوامل تنش‌زای سازمانی و شغلی با ویژگی طی دوره‌های‌ -بین میزان شیوع هردو دسته عوامل تنش‌زای سازمانی و شغلی و رشتهء ورزشی،به رغم‌ -بین میزان شیوع هردو دسته عوامل تنش‌زای سازمانی و شغلی با ویژگی وضعیت رفاهی‌"

کلیدواژه ها:

تنش ، تنش شغلی ، عوامل تنش‌زای شغلی ، عوامل تنش‌زای سازمانی ، عوامل تنش‌زای مدیریتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.