Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سلامت روانی و کیفیت زندگی مربیان ورزش کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 51 تا 80)

چکیده:

این پژوهش در چارچوب یک طرح توصیفی-زمینه‌یابی به پرسش‌هایی در خصوص‌ وضعیت روابط خانوادگی-اجتماعی،شرایط شغلی و شرایط سلامت روانی مرباین‌ ورزشی استان‌های مختلف کشور پاسخ می‌دهد.در این بررسی شانزده متغیر در ابعاد مختلف کیفیت زندگی(روابط خانوادگی و اجتماعی 3 متغیر،شرایط شغلی 3 متغیر)و سلامت روانی(10 متغیر)مورد مطالعه قرار گرفت.تعداد نمونهء پژوهش حاضر 1122 نفر بود که به‌طور تصادفی از بین 10142 نفر شرکت‌کننده در یک بررسی جامع وضعیت مربیان‌ استان‌های کشور انتخاب گردیدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزارهای زیر استفاده شد: الف)پرسشنامهء کیفیت زندگی(اونزوکوب،1989)؛ب)پرسشنامهء نود علامتی‌ (SCL-90-R) دراگوتیس و همکاران(1984).داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی،آزمون خی‌دو،آزمون F ،آزمون پیگیری شفه و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برخی از مهم‌ترین نتایج پژوهش به شرح زیر است: 1-بیشتر مربیان(7/44 درصد)در دامنهء سنی 34-25 سال قرار داشتند و میانگین سنی‌ 45/36 سال بود.2-مربیان استان اصفهان بهترین روابط زناشویی(با میانگین 75/4)؛ مربیان آذربایجان غربی بهترین روابط با فرزندان(با میانگین 22/9)؛و مربیان استان‌ گلستان بهترین روابط با اقوام(با میانگین 97/7)را دارا بودند.3-بهترین شرایط شغلی‌ گزارش‌شده مربوط به مربیان استان‌های اصفهان،قم،و کرمانشاه بود.4-بهترین کیفیت‌ زندگی گزارش‌شده از آن مربیان اصفهان(با میانگین 18/7)بود.5-بالاترین سطح‌ سلامت روانی متعلق به مربیان استان قم(با میانگین 44/0)و پایین‌ترین آن متعلق به مربیان‌ استان تهران(با میانگین 16/1)بود.6-بیشترین موارد مشکوک به مشکلات روانی در بین‌ مربیان استان تهران(2/21 درصد)مشاهده گردید.7-بین کیفیت سلامت روانی‌ (مشکلات روانی)مربیان و کیفیت زندگی آنها رابطهء مثبت وجود داشت.8-بین مربیان‌ استان‌های متعدد از نظر میزان سلامت روانی تفاوت معناداری وجود داشت.9-بین‌ مربیان استان‌های مختلف از نظر کیفیت زندگی تفاوت وجود داشت.10-میزان سلامت‌ روانی مربیان زن بیشتر از مربیان مرد بود.11-کیفیت زندگی مربیان زن بهتر از مربیان مرد بود.

خلاصه ماشینی:

"پذیرش:21/11/85بررسی سلامت روانی و کیفیت زندگی مربیان ورزش کشور همچنین بین میزان سلامت روانی و کیفیت زندگی افراد رابطهء مثبت مشاهده گردید(20). زندگی(شامل وضعیت روابط خانوادگی-اجتماعی و شغلی)،سلامت روانی و میزان شیوع‌ بود که وضعیت کنونی مربیان ورزشی کشور از لحاظ کیفیت زندگی و سلامت روانی چگونه‌ 4. چه ارتباطی بین کیفیت زندگی و میزان سلامت روانی وجود دارد؟ 5. آیا بین مربیان استان‌های مختلف در زمینهء کیفیت زندگی تفاوت وجود دارد؟ 6. آیا بین مربیان استان‌های مختلف از نظر سلامت روانی تفاوت وجود دارد؟ موجود متغیرها و روابط احتمالی بین آنها(سلامت روانی و کیفیت زندگی)می‌باشد(35). درحالی‌که مربیان استان تهران با میانگین 66/6 دارای کمترین سطح روابط با فرزندان خود بودند. بودند،درحالی‌که مربیان استان تهران با میانگین 08/6 دارای کمترین روابط با اقوام بودند. درحالی‌که مربیان استان قم با میانگین 44/0،دارای کمترین میزان علائم روانی بودند. همچنین مربیان استان تهران با 6/26 درصد بیشترین موارد مشکوک به اضطراب را دارا بودند و در بین مربیان‌ بیشترین موارد مشکوک به خصومت در بین مربیان استان تهران(با 1/29 درصد)دیده شد و مربیان‌ مربیان استان تهران با 5/22 درصد دارای بیشترین موارد مشکوک به روان‌پریشی بودند استان‌های مختلف میانگین نمرات کلی پرسشنامهء کیفیت زندگی برای تحلیل انتخاب گردید. مقایسهء سلامت روانی مربیان استان‌ها:در جدول 11 نتایج مربوط به تحلیل میانگین متغیر متغیرهای مختلف سلامت روانی مربیان زن و مرد با استفاده از آزمون t برای دو نمونه‌ بررسی سلامت روانی مربیان نشان داد که مربیان استان تهران با میانگین 16/1،دارای‌ 3. مطالعهء وضعیت سلامت روانی نشان داد که در مجموع شرایط مربیان مناسب است."

کلیدواژه ها:

سلامت روانی ، کیفیت زندگی ، مربیان ورزش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.