Skip to main content
فهرست مقالات

دانش تغذیه ای و عادات غذایی دانشجویان ورزشکار رشته دو و میدانی کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 81 تا 96)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر،بررسی دانش تغذیه‌ای و عادات غذایی ورزشکاران رشتهء دوومیدانی حاضر در مسابقات دانشجویی دانشگاه‌های عالی کشور بود.جامعهء آماری‌ پژوهش شامل کلیهء ورزشکاران شرکت‌کننده در مسابقات دانشجویی سال 1384 و ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامهء دانش تغذیه‌ای(برگرفته از پژوهش زاویلا و همکاران،2003) و پرسشنامهء محقق ساختهء عادات و رفتارهای غذایی بود.پس از توزیع و جمع‌آوری‌ پرسشنامه‌ها،تعداد 110 پرسشنامه از پسرها و 80 پرسشنامه از دخترها که به صورت کامل‌ جواب داده شده بود حجم نمونهء آماری را تشکیل دادند.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد که میانگین‌ پاسخ‌های صحیح آزمودنی‌ها 6/33 پرسش بوده است.اگرچه،در پرسش‌های تغذیهء عمومی،ورزشی،و مجموع پرسش‌های دانش تغذیه‌ای،ورزشکاران پسر میزان آگاهی‌ بیشتری داشته‌اند؛اما در هیچ‌کدام از پرسش‌ها تفاوت بین دو گروه معنادار نبوده است‌ (P0/05)) درحالی‌که بین دانش تغذیه‌ای و مصرف مکمل‌ها (r-0/15) و مصرف مواد نیروزا (r-0/15) رابطهء منفی،معکوس و معنادار وجود داشت به‌گونه‌ای که با افزایش میزان‌ دانش تغذیه‌ای،میزان مصرف مواد نیروزا و مکمل‌ها کمتر بوده است (P>-0/05)) کتاب‌های تغذیه نخستین منبع اطلاعاتی آزمودنی‌ها را تشکیل می‌داد.در کل نتایج پژوهش‌ نشان داد که میزان دانش تغذیه‌ای آزمودنی‌ها در سطح پایینی بوده است.برگزاری دوره‌های‌ آموزشی تغذیه برای مربیان و ورزشکاران یکی از راه‌های توسعه سطح دانش ورزشکاران‌ در زمینهء تغذیه می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از پژوهش حاضر،بررسی دانش تغذیه‌ای و عادات غذایی ورزشکاران رشتهء نشان داد که میزان دانش تغذیه‌ای آزمودنی‌ها در سطح پایینی بوده است. زمینهء تغذیه ارزیابی شود و میزان توجه مسئولان ورزشی دانشگاه‌ها را در این زمینه مورد دانش تغذیه‌ای و عادات غذایی ورزشکاران رشته‌های دوومیدانی تدوین شده بود. جدول 5 نشان می‌دهد،بین میزان دانش تغذیه‌ای و داشتن برنامهء غذایی خاص و گذراندن‌ در این پژوهش،دانش تغذیه‌ای و عادات غذایی ورزشکاران رشتهء دوومیدانی حاضر در در هردو پرسشنامهء تغذیهء ورزشی و عمومی تفاوت بین دو گروه آزمودنی‌های دختر و پسر از لحاظ آماری معنادار نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در پاسخ‌های صحیح آزمودنی‌ها بین پرسشنامهء تغذیهء آزمودنی‌های این پژوهش در مجموع در پرسشنامهء تغذیهء ورزشی دانش و آگاهی بیشتری‌ صحیح آزمودنی‌ها 90/50 درصد بوده است که بین دو گروه ورزشکاران دختر و پسر در کل‌ پرسش‌ها دانش تغذیه‌ای به‌طور صحیح جواب داده شده است(19،6). همکاران(2004)نیز امتیاز دانش تغذیه‌ای آزمودنی‌ها 69 درصد بوده است. (1987)نیز در پژوهش خود دانش تغذیه‌ای دو گروه ورزشکاران و غیر ورزشکار را مشابه و ورزشکاران دختر و در مجموع 20 نفر از آزمودنی‌های این پژوهش بر مصرف مواد نیروزا نتایج همچنین حاکی از آن است بین دانش تغذیه‌ای و مصرف مواد نیروزا پژوهش بین دانش تغذیه‌ای و داشتن برنامهء غذایی رابطهء مثبت و معناداری مشاهده شد در این پژوهش،مشخص شد که افزایش اطلاعات ورزشکاران همراه با کاهش مصرف مواد نیروزا و مکمل‌های غذایی بوده است. پایه‌های این شکل‌گیری،آگاهی و دانش تغذیه‌ای آنان است لازم و ضروری به نظر می‌رسد."

کلیدواژه ها:

تغذیه ، دوومیدانی ، عادات غذایی ، مکمل‌های غذایی ، مواد نیروزا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.