Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر دو روش تمرینی پیاده روی و دویدن بر نشانه های سندرم پیش از قاعدگی دختران دبیرستان های شهر اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 54 تا 69)

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی مقایسهء اثر یک برنامهء تمرین هشت هفتهء پیاده‌روی و دویدن بر نشانه‌های سندرم پیش از قاعدگی (PMS) دختران غیر ورزشکار دبیرستان‌های شهر اهواز بود.به همین منظور با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری،75 نفر از دانش‌آموزان داوطلب‌ دختر غیر ورزشکار دبیرستان‌های شهر اهواز انتخاب شدند.آزمودنی‌ها با روش تصادفی‌ در سه گروه قرار گرفتند:کروه دو،گروه پیاده‌روی و گروه کنترل که هر گروه شامل 25 نفر بود. پس از انجام مرحلهء پیش آزمون و پر کردن پرسشنامهء PMS و استخراج نتایج اولیه،گروه دو به مدت هشت هفته،هر هفته سه جلسهء 45 دقیقه‌ای با شدت 65 درصد ضربان قلب بیشینه‌ به دویدن پرداختند.گره پیاده‌روی نیز به مدت دو ماه،هفته‌ای ینج جلسه به مدت نیم‌ ساعت در روز با شدت‌های مختلف معمولی و تند و کند پیاده‌روی کردند.گروه کنترل‌ هیچ‌گونه فعالیت ورزشی نداشتند.پس از پایان مرحلهء دوم،آزمودنی‌ها پرسشنامهء (PMS) را بعد از چهار هفته برای دومین بار و بعد از هشت هفته برای سومین بار تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنوا و توکی در سطح الفای 5%انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که کاهش معناداری در نشانه‌های جسمی و روانی PMS در گروه‌ پیاده‌روی وجود داشت.در گروه دو تنها در نشانه‌های جسمی کاهش مشابهی مشاهده شد. همچنین بین تأثیر تمرین پیاده‌روی و دو بر نشانه‌های جسمی تفاوت معنی داری وجود داشت،به گونه‌ای که کاهش نشانه‌هایی جسمی در گروه دو از سایر گروه‌ها چشمگیرتر بود.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهمیت ورزش در بهبود و کاهش نشانه‌های PMS ،در این‌ پژوهش سعی شده که تأثیر دو روش تمرینی هوازی و پیاده‌روی بر نشانه‌های سندرم پیش از قاعدگی PMS() دختران غیر ورزشکار دبیرستان‌های شهر اهواز مورد بررسی و مقایسه‌ قرار گیرد. روش اجرای پژوهش 75 نمونهء انتخاب شده در سه گروه 25 نفره شامل گروه پیاده‌روی،گروه ورزش هوازی و گروه کنترل تعیین شدند و مراحل زیر را به ترتیب انجام دادند: 1)تکمیل اولیهء پرسشنامهء PMS توسط گروه‌ها؛ 2)گروه تمرین هوازی دو ماه،هفته‌ای سه جلسهء یک روز در میان،و هر جلسه به مدت 40 تا 46 دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه،فعالیت کردند؛ 3)گروه تمرین پیاده‌روی دو ماه،هفته‌ای پنج جلسه و هر جلسه،نیم ساعت با شدت‌های‌ مختلف معمولی،تند و کند فعالیت کردند؛ 4)تکمیل پرسشنامه پس از اولین قاعدگی بعد از یک ماه تمرین؛ 5)تکمیل پرسشنامهء PMS پس از دو ماه تمرین توسط گروه‌ها. آزمون مقایسهء چندگانهء توکی برای مقایسهء نشانه‌های جسمی گروه پیاده‌روی و کنترل (تصویرتصویر) فرضیهء دوم:روش تمرینی سبک(پیاده‌روی)بر نشانه‌های روانی PMS دانش‌آموزان دختر تأثیرگذار است. خلاصهء اطلاعات آنوا در مورد نشانه‌های کلی گروه‌های تمرین(هوازی و پیاده‌روی)و کنترل‌ (تصویرتصویر) آزمون فرضیهء چهارم:روش تمرینی هوازی بر نشانه‌های جسمی PMS دانش‌آموزان دختر تأثیرگذار است. آزمون مقایسهء چندگانهء توکی برای مقایسهء نشانه‌های جسمی گروه‌های هوازی و کنترل‌ (تصویرتصویر) فرضیهء پنجم:روش تمرینی متوسط(هوازی)بر نشانه‌های روانی PMS دانش‌آموزان دختر تأثیر گذار است. آزمون مقایسهء چندگانهء توکی برای مقایسهء نشانه‌های جسمی گروه‌های هوازی و پیاده‌روی (تصویرتصویر) نتایج 1-روش تمرینی پیاده‌روی بر نشانه‌های جسمی(001/0-P)و روانی(012/0-P) PMS دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار تأثیر دارد."

کلیدواژه ها:

تمرین پیاده‌روی ، تمرین دویدن ، نشانه‌های سندرم پیش از قاعدگی ، دختران دبیرستانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.