Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تقدم و تأخر تمرین ذهنی بر یادگیری یک مهارت ادراکی - حرکتی با تأکید بر تصویرسازی دورنی و بیرونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 139 تا 152)

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تقدم و تأخر تمرین ذهنی بر یادگیری یک مهارت‌ ادراکی-حرکتی با تأکید بر تصویرسازی درونی و بیرونی بوده است. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی است.به منظور تحقق اهداف پژوهش،36 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران که هیچ گونه سابقهء آموزشی در زمینهء مهارت‌ ملاک(پرتاب آزاد بسکتبال)نداشتند،در چند مرحله به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس نمره‌های پیش آزمون و ارزیابی توانایی تصویرسازی ذهنی در چهار گروه هشت‌ نفری همگن سازماندهی شدند و پس از توجیه کلی در مورد چگونگی انجام تمرین‌های‌ مربوط به هر گروه در زمینهء مهارت ملاک،تمرین‌های خود را به مدت هشت هفته،در هر هفته سه جلسه و در هر جلسه با 30 تکرار انجام دادند.جمع‌آوری اطلاعات لازم در مور چگونگی وضعیت(پیش آزمون)و پیشرفت(اکتساب،یادداری و انتقال)آزمودنی‌ها در مهارت ملاک،با استفاده از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال از نقطهء پنالتی صورت گرفت که‌ شیوهء نمره‌گذاری آن مشابه آزمون شوت در جای بسکتبال ایفرد بود.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کلموکروف-اسمیرنوف t،همبسته،تحلیل واریانس‌ یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد که تمام شیوه‌های تمرینی مورد استفاده تأثیر معنی‌داری بر یادگیری‌ مهارت داشت که در این بین،تقدم تصویر سازی درونی بهترین شیوهء تمرینی شناخته شد.

خلاصه ماشینی:

"مربی دانشگاه پیام‌نورچکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تقدم و تأخر تمرین ذهنی بر یادگیری یک مهارت‌ ادراکی-حرکتی با تأکید بر تصویرسازی درونی و بیرونی بوده است. به منظور تحقق اهداف پژوهش،36 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران که هیچ گونه سابقهء آموزشی در زمینهء مهارت‌ ملاک(پرتاب آزاد بسکتبال)نداشتند،در چند مرحله به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس نمره‌های پیش آزمون و ارزیابی توانایی تصویرسازی ذهنی در چهار گروه هشت‌ نفری همگن سازماندهی شدند و پس از توجیه کلی در مورد چگونگی انجام تمرین‌های‌ مربوط به هر گروه در زمینهء مهارت ملاک،تمرین‌های خود را به مدت هشت هفته،در هر هفته سه جلسه و در هر جلسه با 30 تکرار انجام دادند. با این حال،بحث و بررسی در این زمینه‌ همچنان ادامه دارد،در همین راستا،در این پژوهش به بررسی اثر تقدم و تأخر تصویرسازی‌ ذهنی درونی و بیرونی در اکتساب،یادداری و انتقال مهارت حرکتی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نتایج آزمون t همبسته نشان داد که تمام شیوه‌های تمرین مورد استفاده در این پژوهش بر اکتساب،یادداری و انتقال مهارت حرکتی افراد مورد بررسی تأثیر معنی‌داری داشته باشد. به‌ عبارت دیگر،بین میزان تأثیر حالت‌های مختلف تمرین فیزیکی و ذهنی بر اکتساب،یادداری‌ و انتقال مهارت حرکتی افراد مورد بررسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد(جدول 1). از دیگر نتایج این پژوهش،تأثیر تقریبا مشابه تقدم و تأخر تمرین ذهنی در تمرین‌های‌ تصویرسازی و تأثثیر متفاوت آن در تمرین‌های تصویرسازی درونی بر اکتساب،یادداری و انتقال مهارت حرکتی است."

کلیدواژه ها:

انتقال ، اکتساب ، یادداری ، تمرین ذهنی ، تصویرسازی درونی و بیرونی ، تقدم و تأخر تمرین ذهنی ، تمرین فیزیکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.