Skip to main content
فهرست مقالات

اعتیاد زنان در گروه درمانی

نویسنده:

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی-هیجانی‌ (الیس)و کاهش عود اعتیاد در زنان خود معرف به مراکز بهزیستی مشهد،طراحی شده است. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. بدین منظور از میان مراجعین به مرکز اجتماع درمان‌دار،42 آزمودنی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.قبل از شروع مداخله درمانی،پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد (DAS) و پرسشنامه باورهای مرتبط با مصرف مواد به آنها ارائه شد. سپس گروه آزمایش به مدت 21 جلسه به صورت گروهی رویکرد درمانی عقلانی‌ هیجانی را دریافت نمودند و پس از پایان دوره گروه‌درمانی،پرسشنامه‌های مذکور مجددا توسط گروه آزمایش و گروه کنترل تکمیل شد.داده‌ها پس از گردآوری و با استفاده از روش‌ t مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج آزمون‌ t نشان داد که نگرشهای ناکارآمد و باورهای‌ مرتبط با مصرف مواد در گروه آزمایش کاهش یافته است.بنابر این گروه‌درمانی عقلانی- هیجانی به طور معناداری موجب کاهش عود اعتیاد در زنان شده است.

خلاصه ماشینی:

"مرتبط با مصرف مواد در گروه آزمایش کاهش یافته است. هیجانی به طور معناداری موجب کاهش عود اعتیاد در زنان شده است. که در هر دو روش درمانی میزان عود اعتیاد در درمانجویان کاهش یافته است اما رویکرد بنابر این در این پژوهش سعی شده است میزان اثربخشی گروه درمانی عقلانی-هیجانی‌ تغییر نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدد آزمون در هر دو گروه کنترل و آزمایش میزان اثربخشی این روش مورد ارزیابی واقع شود. می‌توان گفت باورهای مرتبط با مصرف مواد بعد از مداخله،در جهت مثبت تغییر یافته است. تواند در کاهش عود اعتیاد در زنان مؤثر واقع شود»و«گروه درمانی عقلانی هیجانی موجب‌ نمرات نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و در دو گروه آزمایش و کنترل(به تصویر صفحه مراجعه شود) نسبت‌ t بدست آمده با توجه به نمرات پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد 4/6 از اندازهء مبین‌ درمانی عقلانی-هیجانی الیس توانسته است میزان عود اعتیاد آزمودنی‌ها را کاهش دهد و در عقلانی-هیجانی موجب کاهش باورهای غیر منطقی در زنان معتاد شده است. درمانی عقلانی-هیجانی الیس توانسته است عود اعتیاد آزمودنی‌ها را کاهش دهد. اجرای گروه‌درمانی عقلانی-هیجانی موجب کاهش باورهای مرتبط با مواد در زنان معتاد میزان نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد به طرز معنی‌داری کاهش یافته است. نمرات نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در گروه‌های آزمایش می‌باشد و این‌ این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی-هیجانی بر کاهش عود ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد در زنان معتاد و همچنین کاهش عود در آنها می‌"

کلیدواژه ها:

اثربخشی ، عود ، گروه‌درمانی عقلانی-هیجانی ، زنان معتاد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.