Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی

نویسنده:

ISC (23 صفحه - از 153 تا 175)

هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی زوج‌درمانی ساخت یافته بر شیوه واقعیت‌درمنی‌ گلاسر بر کاهش علائم و نشانه‌های روانشناختی ناشی از ضربه خیانت به همسر در زنانی است‌ که شوهران آنها بدون اطلاع قبلی با زن دیگری به نحوی رابطه داشته‌اند و همچنین بررسی اثر این نوع مشاوره بر افزایش روابط صمیمانه آنها با همسرشان است.آزمودنیهای مورد مطالعه از میان کسانی انتخاب شدند که به دلیل آشفتگی ناشی از خیانت همسر به مراکز مشاوره تحت‌ پوشش سازمان ملی جوانان و بهزیستی و یا به دادگاه خانواده در شهر اصفهان مراجعه نموده‌اند یا ارجاع شده‌اند.از بین 65 زوج ارجاع شده 40 زوج برای مشاوره ابراز تمایل نمودند که از بین‌ آنها 30 زوج بطور تصادفی انتخاب برای مطالعه انتخاب شدند.30 زوج مذکور به‌طور تصادفی‌ به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم گردیدند.گروه آزمایش با استفاده از روش واقعیت درمانی‌ مورد مشاوره قرار گرفتند.یافته‌های پژوهش در کل بیانگر آن است که استفاده از برقراری ارتباط عاطفی،تشویق زوجین به قضاوت و ارزیابی رفتار خود در تعامل با همسر با استفاده از پنج‌ سوال اساسی و دایره مشکل‌گشا که فنون زوج‌درمانی در نظریه مذکور است می‌تواند مشکلات‌ روان‌شناختی ناشی از ضربه خیانت همسر را کاهش داده و موجب افزایش روابط محبت‌آمیز و صمیمانه‌ی زوجها با یکدیگر گردد.این پژوهش با هدف تعیین وضعیت هویت جوانان استان گلستان انجام شده است.در این مطالعه‌ نمونه‌ای به حجم 400 نفر(226 مونث و 174 مذکر)از بین جوانان گروه سنی 24-20 ساله استان‌ گلستان به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد.ابزارهای مورد استفاده‌ در این پژوهش پرسشنامه‌های پایگاه اقتصادی-اجتماعی،بحران هویت،سبک‌های هویت‌یابی‌ و سلامت عمومی بودند.نتایج حاصل از پرسشنامه بحران هویت نشان داد که 94/3 درصد از افراد در حال حاضر بحران هویت را تجربه نمی‌کنند و 5/7 درصد بحران هویت را تجربه می‌کنند. براساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه سبک هویت‌یابی 33/8 درصد از افراد از سبک هویتی‌ سردرگم،22/8 درصد از سبک هویتی هنجاری و 19/5 درصد از سبک هویتی اطلاعاتی استفاده‌ می‌کنند.نتایج مقایسه‌ای نشان داد که بین دختران و پسران در سبک‌های هویتی تفاوت‌ معنی‌داری وجود ندارد.درحالی‌که بین گروههای مختلف سنی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.بدین‌ معنی که بین گروه 20 ساله با 24 ساله در سبک هویتی سردرگم تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج همبستگی نشان داد که بین بحران هویت با سبک هویتی سردرگم رابطه معنی‌دار وجود دارد.یعنی کسانی‌که بحران هویت را تجربه می‌کنند بیشتر به سبک هویتی سردرگم گرایش دارند. هم‌چنین بین سبک هویتی سردرگم و پایگاه اقتصادی-اجتماعی همبستگی منفی معنی‌داری‌ وجود دارد.بدین معنی که با بالا رفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی سبک هویتی سردرگم کمتر تجربه می‌شود.علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین بحران هویت و سلامت روانی در دختران‌ همبستگی معنی‌داری وجود دارد.یعنی دخترانی که بحران هویت را تجربه می‌کنند از میزان‌ سلامت روانی پایین‌تری برخوردارند.درحالی‌که در گروه پسران برعکس است بدین معنی‌ پسرانی که بحران هویت را تجربه می‌کنند از میزان سلامت روانی بالاتری برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4-نتایج آزمون‌ t در گروه‌های مستقل برای مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای دختر و پسر در متغیر سبک‌ هویت‌یابی‌ (ISI-G6) (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات مندرج در جدول 4 نشان می‌دهد که در هیچ‌کدام از سبکهای هویت‌یابی بین دختران و پسران تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است. برای پاسخگویی سؤال چهارم:آیا در بین جوانان استان گلستان بحران هویت مشاهده می‌شود؟ اطلاعات مورد نیاز با استفاده از آزمون هویت احمدی از گروه نمونه مورد مطالعه با حجم 004 نفر جمع‌آوری شد و با احتساب نقطه برش 9 کسانی‌که بحران هویت را تجربه می‌کنند و آنهایی که بحران‌ هویت را تجربه نمی‌کنند از هم‌دیگر تفکیک شدند نتایج این تحلیل در جدول 6 آمده است. برای پاسخگویی به سؤال ششم:آیا در بحران هویت بین دختران و پسران جوان استان گلستان تفاوت‌ وجود دارد؟میانگین نمرات اکتسابی آزمودنیهای پژوهش در پرسشنامه بحران هویت احمدی در بین دختران‌ و پسران با استفاده از آزمون‌ t در گروه‌های مستقل قرار گرفتند نتایج این تحلیل در جدول 8 ارائه شده است. برای پاسخگویی به سوال دهم:آیا در متغیر سلامت رواین بین سنین مختلف تفاوت وجود دارد؟ میانگین نمرات اکتسابی آزمودنیهای پژوهش در پرسشنامه سلامت عمومی با استفاده از تحلیل واریانس‌ یک راهه مورد تحلیل قرار گرفت نتایج این تحلیل در جدول 21 آورده شده است. جدول 31-نتایج آزمون‌ t در گروه‌های مستقل برای مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای دختر و پسر در متغیر سلامت روانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات ارائه شده در جدول 31 نشان می‌دهد که در وضعیت سلامت روانی بین پسران و دختران‌ تفاوت معنی‌داری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.