Skip to main content
فهرست مقالات

امکان سنجی تحقق سازمان دانایی محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نویسنده:

(12 صفحه - از 123 تا 134)

چکیده:

امروزه متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت و سازمان، سازمان های دانایی محور را به عنوان جدیدترین و کارآمدترین شکل سازمانی و مناسب ترین بستر به منظور اجرای استراتژی های نوین مدیریتی نظیر مدیریت دانش معرفی می نمایند. در پژوهش حاضر ضمن ارایه تعاریفی از سازمان دانایی محور و مطالعات امکان سنجی، امکان تحقق سازمان دانایی محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با توجه به محورهای پنج گانه سازمان دانایی محور (فرهنگی، اداری- تشکیلاتی، عملیاتی- فناوری، مالی- اعتباری، سرمایه انسانی) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور مطالعه و بررسی این امر، جامعه آماری شامل الف- اعضای هیات علمی ب- دانشجویان ج- مدیران، کارشناسان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است (N=17815) که از جامعه فوق 705 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیده و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با پایایی 0.865 و روایی تایید شده، نظرات این سه گروه جمع آوری شده است. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و رگرسیون خطی به منظور مقایسه گروه های پاسخ دهندگان در پنج محور مطروحه و از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین تفاوت معنی دار بین دیدگاه های پاسخ دهندگان بهره گیری شده و با استفاده از آنها یافته های تحقیق در چهار بند به نوشتار در آمده است. و نتایج نشان دهنده آن است که از نظر پاسخگویان امکان تحقق سازمان دانایی محوری در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در محورهای پنجگانه دانایی محوری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سرمایه انسانی ،امکان سنجی ،سازمان های دانایی محور ،دانشگران سازمانی ،نوآوران سازمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.