Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 93 تا 108)

چکیده:

رضایت شغلی،تابعی از سازگاری انتظارات سازمانی و نیازهای فرد است.رضایت شغلی،وضعیت روانی خوشایندی است که پی آمدهای مثبتی برای فرد و سازمان دربردارد،لذا مدیران تلاش می کنند آن را به حداکثر برسانند.در ایجاد رضایت شغلی،عوامل گوناگون فردی و محیطی دخالت دارند.از جمله عوامل فردی موثر،منبع مهار شغلی و گذشت است که پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر آنها پرداخته است.برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش همبستگی و مقایسه بین گروه ها استفاده شد.جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه الزهرا بود،که تعداد آنها 297 نفر است.نمونه،در برگیرنده ی کل جامعه بود و در مجموع 212 پرسش نامه ی مفید جمع آوری شد.برای گردآوری داده ها از سه ابزار خود گزارشی استفاده شد که شامل:الف)پرسش نامه ی رضایت شغلی اسپکتور،ب)پرسش نامه ی مهار شغلی اسپکتور،و ج)پرسش نامه ی گذشت ری است.یافته ها نشان داد که بین منبع مهار شغلی درونی با رضایت شغلی رابطه ی مثبتی وجود دارد(R=0/52 ) گذشت نیز با رضایت شغلی رابطه نشان داد (R=0/30) در مجموع منبع مهار و گذشت24%رضایت شغلی را تبیین می کنند.رابطه ی متغیرهای دموگرافیک از قبیل سن،جنسیت،میزان تحصیلات و سابقه ی شغلی با رضایت شغلی بررسی شد.لیکن هیچ یک معنادار نبود.تنها رضایت شغلی کارکنان لیسانس و زیر دیپلم متفاوت بود.

کلیدواژه ها:

رضایت شغلی ، گذشت ، منبع مهار شغلی درونی و بیرونی ، کارمندان دانشگاه؛


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.