Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی ابعاد شخصیتی درون گرایی / برون گرایی آیزنک با گرایش به انتخاب نوع مواد (کند کننده / محرک)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 109 تا 124)

هدف از انجام این پژوهش،تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی درون گرایی/برون گرایی/بزنک با گرایش به انتخاب مواد کند کننده/محرک در افرادی است که دست کم وابستگی روانی به مواد محرک از قبیل سیگار،قهوه و چای و یا به مواد کندکننده مانند الکل و تریاک دارند.نمونه ی اولیه ی این پژوهش بالغ بر 74 نفر و نمونه ی اصلی شامل 60 آزمودنی،30 نفر مصرف کننده ی مواد کند کننده و 30 نفر مواد محرک که هر کدام از این دو گروه شامل 15 مرد و 15 زن بودند.روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای و روش نمونه گیری،ترکیبی از نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری اتفاقی بود.ابزار اندازه گیری پرسش نامه ی شخصیتی/بزنک(فرم A) و یک پرسش نامه ی اطلاعاتی محقق ساخته بود.داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) بین آزمودنی دو راهه تحلیل شد و نتایج نشان داد که رابطه ی معناداری بین درون گرایی و گرایش به انتخاب مواد کند کننده از یک سو و برون گرایی و گرایش به انتخاب مواد محرک از سوی دیگر وجود دارد(P<0/05) .اما تفاوتی بین زنان و مردان در گرایش به انتخاب مواد کند کننده یا محرک از لحاظ برون گرایی/درون گرایی پیدا نشد (P<0/05).به طور کلی زنانی که به مصرف مواد اعم از محرک یا کند کننده گرایش دارند.برون گراتر از مردان همین گروه هستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.