Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین روایی ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران اوتاوا (OMSAT)

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 31 تا 50)

چکیده:

ابزار سنجش آمادگی روانی اوتاوا (Ottawa Mental Stats Assessment Tool) از جامع‌ترین‌ آزمون‌های آمادگی روانی ورزشکاران است که بویژه به منظور استفاده در ورزش ساخته شده و آزمودنی را در سه حیطه شناختی،رفتاری و عاطفی می‌سنجد،اما اطلاعات روان‌سنجی زیادی از آن‌ در دسترس نیست و احتمالا روان‌سنجی‌هایی که با استفاده از این پرسشنامه به عمل می‌آید،بدون‌ رجوع به اصل پروتکل صورت می‌پذیرد.با توجه به ناشناخته بودن اطلاعات روان‌سنجی این‌ آزمون در شرایط بوم‌شناختی ایران،روایی پرسشنامهء OMSAT بر روی 300 آزمودنی مذکر جوان(18ژ30 سال)اندازه‌گیری شد.به منظور تعیین روایی و تشخیص عوامل زیربنایی آزمون و نیز تعیین ساختار سادهء آن،از روش رایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PC) و چرخش واریماکس استفاده‌ شد.نتایج نشان داد که در این سیاهه،عناصر دربرگیرندهء پرسش‌ها از دوازده عامل ادعا شده اشباع‌ شده بود.نتایج،استفاده از ترجمهء فارسی سیاههء نیمرخ حالات خلقی را در پژوهش‌ها و زمینه‌های‌ کاربردی تأیید می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"تعیین روایی ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران‌ اوتاوا (OMSAT) دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی استادیار دانشگاه امام حسین(ع)چکیده ابزار سنجش آمادگی روانی اوتاوا (Ottawa Mental Stats Assessment Tool) از جامع‌ترین‌ آزمون‌های آمادگی روانی ورزشکاران است که بویژه به منظور استفاده در ورزش ساخته شده و آزمودنی را در سه حیطه شناختی،رفتاری و عاطفی می‌سنجد،اما اطلاعات روان‌سنجی زیادی از آن‌ در دسترس نیست و احتمالا روان‌سنجی‌هایی که با استفاده از این پرسشنامه به عمل می‌آید،بدون‌ رجوع به اصل پروتکل صورت می‌پذیرد. نتایج ماتریس عاملی نشان داد: الف-در این آزمون ارزش ویژهء یک عامل بیشتر از 1 بود. مشخصه‌های آماری ماتریس عاملی بدون چرخش عبارت بود از: الف-در این آزمون،ارزش ویژهء یک عامل از 1 بیشتر است. ج-این عامل با توجه به مثبت بودن بار عاملی و مقدار آن برای اندازه‌گیری ویژگی‌هایی که‌ همهء سؤالات می‌سنجند،مناسب است. مشخصه‌های آماری نهایی تحلیل عاملی در عامل تمرین ذهنی به شرح زیر بود: الف-بار عاملی همهء سؤالات در عامل اول مثبت و مقدار آن بالاتر از 525/0 است. مشخصه‌های آماری نهایی تحلیل عاملی را در عامل تمرکز مجدد نشان داد: الف-بار عاملی همهء سؤالات در عامل اول مثبت و مقدار آن بالاتر از 148/0 است. ماتریس عاملی بدون چرخش نشان داد که بار عاملی همهء سؤالات در عامل نخست‌ مثبت و مقدار آن بیشتر از 8/0 بود. ماتریس عاملی نتایج نشان داد که بار عاملی همهء سؤالات در این عامل مثبت و مقدار آن بالاتر از 402/0 بود. ماتریس عاملی نشان داد که بار عاملی همهء سؤالات در این عامل مثبت و مقدار آن بیشتر از 643/0 بود."

کلیدواژه ها:

روایی ، آمادگی روانی و ابزار سنجش آمادگی روانی اوتاوا (OMSAT)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.