Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه شادی با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 95 تا 110)

چکیده:

جایگاه هیجانات مثبتی همچون«شادی»و ارتباط آن با جنبه‌های مختلف شخصیت و عوامل‌ مؤثر در این خصوص از قبیل شرکت در فعالیت‌های ورزشی،چندان هویدا نیست.از این‌رو هدف‌ تحقیق حاضر در قالب پیمایشی،یافتن ارتباط بین جنبه‌های مختلف شخصیت با شادی در جامعهء دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز است. برای رسیدن به این هدف،پس از تعیین اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامهء شادی آکسفورد، جنبه‌های گوناگون شخصیت 51 ورزشکار(با میانگین‌76/1(تصویرتصویر)14/21)و 61 غیر ورزشکار(با میانگین سنی‌35/2(تصویرتصویر)53/21)از سیاههء 90 سؤالی شخصبت آیزنگ استخراج و رابطهء آن با متغیر شادی بررسی شد.داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و t در نرم‌افزار SPSS.7.5 تجزیه و تحلیل شد.نشان داد که گروه آزمودنی ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار در جنبهء برونگرایی شخصیت از نمرات بالایی برخوردار بودند و تفاوت بین این دو گروه در حد 05/0> a معنی‌دار بود.همچنین گروه آزمودنی ورزشکار میزان شادی بالاتری نسبت به گروه‌ غیر ورزشکار داشتند.این تفاوت نیز در حد 01/0> a معنی‌دار بود.این در حالی است که بین‌ برونگرایی و شادی در غیر ورزشکاران همبستگی بالاتری وجود دارد(01/0> a ).

خلاصه ماشینی:

"پژوهش در علوم ورزشی‌ شمارهء اول-ص ص:110-95بررسی رابطهء شادی با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز وحید ساری صراف-پروانه علوی نامور-دکتر سید داوود حسینی نسب- دکتر علی اصغل کوشافر عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تبریز-استاد دانشگاه‌ تبریز-دانشیار دانشگاه تبریزچکیده جایگاه هیجانات مثبتی همچون«شادی»و ارتباط آن با جنبه‌های مختلف شخصیت و عوامل‌ مؤثر در این خصوص از قبیل شرکت در فعالیت‌های ورزشی،چندان هویدا نیست. از این‌رو هدف‌ تحقیق حاضر در قالب پیمایشی،یافتن ارتباط بین جنبه‌های مختلف شخصیت با شادی در جامعهء دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز است. نشان داد که گروه آزمودنی ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار در جنبهء برونگرایی شخصیت از نمرات بالایی برخوردار بودند و تفاوت بین این دو گروه در حد 05/0> a معنی‌دار بود. تحقیقات موجود بین امتیازات شادی و جنبهء برونگرایی شخصیت رابطهء مثبت،اما بین شادی و روان‌پریشی همبستگی منفی را در شرکت‌کنندگان فعالیت‌های اجتماعی بویژه قشر ورزشکار گزارش کرده‌اند(آرگیل،1996؛آیزنک،1985؛آرگیل و لو2،990،فارنهام و بروین‌3،1990،لو و آرگیل، 1991؛بربنر،دونالدسون،کیربای و وارد4،1995؛فرانسیس،براون،لستر و فیلیپ چارک‌5،1998). اما اینکه شادی در کدام یک از گروه‌های‌ آزمودنی بیشتر است و آیا بین این متغیر در دو گروه دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد یا نه؟نتایج نشان داد که این فرضیه به سبب آنکه‌ (تصویرتصویر)در حد 01/0 > a صادق است. اما نکته‌ای که در محاسبات آماری قابل توجه بود،همبستگی بالای متغیرهای‌ شادی و برونگرایی در بین گروه آزمودنی و غیر ورزشکار است که می‌تواند به عوامل مؤثر در میزان همبستگی از جمله پراکندگی و دامنهء بیشتر امتیازات غیر ورزشکاران در متغیرهای‌ برونگرایی و شادی نسبت داده شود."

کلیدواژه ها:

پرسشنامهء شادی آکسفورد و سیاههء شخصیت آیزنک


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.