Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر تمرینات هوازی ویژه بر میزان آهن، فریتین و ظرفیت جذب آهن سرم خون دانشجویان غیر ورزشکار

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 55 تا 64)

چکیده:

آهن یکی از مهم‌ترین عناصری است که در بیوسنتز هموگلوبین مؤثر است.از آنجا که هموگلوبین نقش مهمی در انتقال اکسیژن دارد،در فعالیت‌های شدید بدنی‌ ممکن است میزان این عوامل در سرم خون دچار تغییر شود. با توجه به علاقهء زنان به ورزش‌های استقامتی،در این بررسی،تأثیر تمرین‌های ورزشی هوازی ویژه بر میزان آهن،فریتین و ظرفیت جذب آهن سرم‌ خون دانشجویان دختر غیر ورزشکار مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 30 دانشجوی دختر 25-20 سالهء دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در دو گروه آزمایش و کنترل در این تحقیق شرکت کردند. از آزمودنی‌ها قبل و بعد از دورهء تمرین(مخصوص گروه آزمایش)در حالت‌ استراحت و ناشتا نمونه‌گیری خون به عمل آمد و میزان هریک از متغیرهای فوق‌ اندازه‌گیری و نتایج به‌دست آمده تجزیه و تحلیل آماری شد. برای تحلیل یافته‌های تحقیق و درنتیجه تأیید یا رد فرضیه‌های آن،از فرمول‌ آزمون t در سطح آلفا05/0 استفاده شد.همچنین به منظور بررسی رابطه بین‌ مقدار تغییرات آهن،فریتین و ظرفیت جذب آهن سرم از ضریب همبستگی‌ پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق در گروه آزمایش نشان داد آهن سرم به میزان 33/7 میکروگرم در دسی لیتر افزایش و فریتین سرم به میزان 53/4 میکروگرم در لیتر کاهش و ظرفیت جذب آهن سرم به میزان 34/1 میکروگرم در دسی لیتر افزایش داشت، ولی این نتایج اختلاف معنی‌داری به حلاظ آماری نشان نداد و فقط رابطهء معکوس‌ و معنی‌دار بین آهن و ظرفیت جذب آهن سرم مشاهده شد.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق،تلاش بر آن است که تأثیر برنامهء ورزشی هوازی ویژه بر آهن،فریتین و ظرفیت جذب آهن سرم خون دانشجویان دختر غیر ورزشکار قبل و بعد از تمرینات هوازی‌ ویژه مورد بررسی قرار گیرد. 3)یک دوره تمرینات ورزشی هوازی ویژه،تأثیر معنی‌داری در سطح ظرفیت جذب آهن‌ سرم خون دختران غیر ورزشکار نداشت،هرچند افزایش نشان داده است ṣ(P>0/05) (نمودار 3). (1991) (تصویرتصویر) آهن سرم(میکروگرم در دسی‌لیتر) ظرفیت جذب آهن سرم(میکروگرم در دسی‌لیتر) نمودار 4 همبستگی بین متغیرهای آهن و ظرفیت جذب آهن سرم ادرار و یا تعریق زیاد باشد از آنجایی که این تحقیقات روی افراد ورزشکار صورت گرفته‌ است،می‌توان نتیجهء تحقیق را به این صورت نوجیه کرد که چون آزمودنی‌ها در این تحقیق‌ غیر ورزشکار بوده‌اند شاید نیاز به تمرینات شدیدتر و طولانی‌تر حد اقل در آزمودنی‌هایی با گروه سنی تحت آزمایش دارد و بنابرانی این 2 ماه تمرین هوازی احتمالا"بر میزان آهن خون‌ آنقدرها تأثیر نداشته باشد."

کلیدواژه ها:

تمرینات هوازی ، آهن ، فریتین سرم ، ظرفیت جذب آهن‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.