Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روایی و پایایی آزمون یک مایل جاکینگ در برآورد Vo2max دانشجویان پسر 18 - 29 ساله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 95 تا 106)

چکیده:

هدف:این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون یک مایل جاگینگ‌1 در مقایسه با آزمون بروس‌2در برآورد VO2max دانشجویان پسر 18-29 ساله‌ دانشگاه تهران انجام شده است. روش:50 دانشجو به عنوان آزمودنی به‌طور تصادفی انتخاب شدند.پس از ثبت مشخصات بدنی آزمون‌ها،هریک از آن،در هفته اول،آزمون بروس و در هفته دوم و سوم،آزمون یک مایل جاگینگ را انجام دادند. یافته‌ها:نتایج نشان داد که بین آزمون‌های بروس و یک مایل جاگینگ در برآورد VO2max همبستگی معنی‌داری(818/0- (r وجود داشت.بین‌ VO2max حاصل از تکرار آزمون یک مایل جاگینگ همبستگی معنی‌داری‌ (845/0- (r وجود داشت،ولی بین میانگین‌های آن اختلاف معنی‌داری موجود نبود.بین VO2max حاصل از آزمودنی‌های یک مایل جاگینگ و بروس با درصد چربی بدن آزمودنی‌ها به ترتیب همبستگی معنی‌داری(619/0- r و 425/0- (r وجود داشت. شاخص توده بدن آزمودنی‌ها با VO2max حاصل از آزمون یک مایل جاگینگ‌ همبستگی معنی‌داری(451/0- r )داشت،ولی با VO2max حاصل از آزمون‌ بروس همبستگی معنی‌داری(217/0- (r نداشت.

خلاصه ماشینی:

"min-1) و N-54,r-0/87 )(ضربان قلب/ضربان در دقیقه)928/0-(زمان/دقیقه) اعتبارسنجی متقابل‌3آزمون یک مایل جاگینگ با آزمون بروس به روش مستقیم‌ برابر بوده است با:84/0- r گرانت و همکارانش‌4(1995)پژوهشی با عنوان مقایسه‌ برآورد "VO2max" انجام دادند و در آن آزمون کوپر و دوی 30 متر رفت و برگشت را (1). معادله پیشنهادی آن‌ها برای برآورد VO2max از طریق آزمون یک مایل جاگینگ برای دختران و پسران سنین 13 و 17 سال به شرح زیر است: (وزن بدن/کیلوگرم)141/0-(برای پسران-1 و برای دختران-0)جنس*50/6+91/92-(میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه) VO2max (ضربان قلب/ضربه در دقیقه)125/0-(زمان اجرای یک مایل/دقیقه)56/1- (88/0- r و 83- n )روش‌شناسی با توجه به موضوع پژوهش،روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. برری یافته‌های فرعی پژوهش حاکی است که بین درصد چربی بدن آزمودنی‌ها با VO2max حاصل از دو آزمون موردنظر همبستگی متوسط،معکوس و معنی‌دار وجود دارد VO2max) یک مایل جاگینگ و درصد چربی 619/0-- r و VO2max بروس و درصد چربی 425/0-- r )که با نتایج پژوهش اسدمنش( VO2max بروس و درصد چربی همبستگی معکوس معنی دارد 59/0-- r (3)،خورشیدی( VO2max یک مایل‌ نرم دویدن و درصد چربی 59/0-- r ، VO2max شاتل ران و درصد چربی 57/0-- r و VO2max پله کویین و درصد چربی 43/0-- r (1)و مقرنسی VO2max) راه رفتن‌ راکپورت و درصد چربی همبستگی معکوس معنی‌دار 43/0-- r )(1)مطابقت دارد. شجاعی در سال 1378 نشان داد که بین VO2max بروس و درصد چربی بدن‌ آزمودنی‌ها همبستگی پایین‌تر از متوسط و معکوس(31/0-- r )وجود داشته که این همبستگی معنی‌دار نبوده است(3)."

کلیدواژه ها:

دانشجویان ، حد اکثر اکسیژن مصرفی ، آزمون یک مایل جاگینگ ، پروتکل بروس ، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.