Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط مؤلفه های رفتاری مدیران آموزشی با اثربخشی دبیرستان های شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 13 تا 30)

چکیده:

اثربخشی سازمانی، به عنوان مهم ترین هدف هر سازمان، مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت گیرد. اندیشمندان حوزه رهبری و مدیریت معتقدند که عوامل متعددی (سازمانی، محیطی، فردی و ...) با اثربخشی سازمان رابطه دارند. در این راستا، ویژگی های رفتاری مدیر می تواند سهم مهمی در افزایش و یا کاهش اثربخشی سازمانی ایفا کند. بدین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط مولفه های رفتاری مدیران آموزشی با اثربخشی دبیرستان ها پرداخته شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی (همبستگی) و جامعه مورد مطالعه کلیه دبیرستان های رشته علوم انسانی شهر تهران و مدیران آن ها است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای دو مرحله ای، 50 دبیرستان و مدیران آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه سنجش رفتار مدیران آموزشی و پرسشنامه سنجش اثربخشی دبیرستان) بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها، ضمن استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها بیانگر ارتباط بین مولفه های رفتاری موفقیت مدار،‌ حمایتی و مشارکت جویانه با اثربخشی سازمانی و ارتباط نداشتن مولفه های رفتاری دستوری و موقعیت مدار با اثربخشی سازمانی است. رفتارهای مشارکت جویانه مدیر با مولفه های انطباق، سازگاری، یگانگی و حفظ تمامیت سازمانی ارتباط داشتند. همچنین، بین جنسیت مدیران آموزشی با میزان اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود نداشت.

خلاصه ماشینی:

"13-30 بررسی ارتباط مولفه‌های رفتاری مدیران آموزشی با اثربخشی دبیرستان‌های شهر تهران دکتر مظفر الدین واعظی استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سید رسول حسینی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی امیر امیر حسینی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی چکیده تاریخ دریافت 86/7/7-تاریخ تایید 87/10/22 اثربخشی سازمانی،به عنوان مهم‌ترین هدف هرسازمان،مقصدی است که تمام تلاش‌های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می‌گیرد. در این راستا،با توجه به موارد فوق،در این پژوهش جهت بررسی ارتباط مولفه‌های رفتاری مدیران آموزشی و اثربخشی مدارس،از چهار کارکرد سیستم‌های اجتماعی پارسونز(انطباق،کسب هدف،تمامیت و تداوم)برای سنجش میزان اثربخشی مدارس و از تئری مسیر-هدف هارس(رفتارهای دستوری،رفتارهای موفقیت‌مدار،رفتارهای حمایتی و رفتارهای مشارکتی)و با نظر متخصصان رفتارهای موقعیت‌مدار،جهت ارزیابی رفتار مدیران آموزشی استفاده گردید. ضریب همبستگی پیرسون پنج مولفه رفتاری مدیران و نمره کل مولفه‌های رفتاری با چهار مولفه اثربخشی و نمره کل اثربخشی سازمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) ** p<0/01 * p<0/05 نتایج به دست آورده(جدول 4)،در خصوص میزان همبستگی میان مولفه‌های رفتاری با نمره کل مولفه‌های رفتاری مدیران،بیانگر این است که به جز رفتارهای موقعیت‌مدار که در سطح p<0/05 ،با نمره کل مولفه‌های رفتاری،همبستگی دارد،بقیه مولفه‌های رفتاری در سطح p<0/05 ،با نمره کل مولفه‌های رفتاری،همبستگی دارند که این امر،حکایت از هماهنگی درونی بالا بین مولفه‌های رفتاری مدیران آموزشی با نمره کل دارد. با توجه به این‌که تحقیق خاصی در این زمینه به چشم نخورده،بنابراین از نظر تئوری چنین استنباط می‌شود که به سبب شباهت و هماهنگی که بین مولفه‌های رفتارهای موفقعیت مدار مدیران آموزشی(که خود بر تعیین اهداف چالش برانگیز و مطابق استاندارد بودن عملیات تاکید می‌نماید)،با متغیر اثربخشی تحقق اهداف سازمانی(که به حصول هدف، کارآیی و..."

کلیدواژه ها:

رفتار حمایتی ،مولفه های رفتاری (رفتار دستوری ،رفتار موفقیت آمیز ،رفتار مشارکت جویانه و رفتار موقیت مدار) و اثربخشی سازمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.