Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 15 تا 24)

مقدمه: درمطالعه حاضر ساختار عاملی، همسانی درونی و اعتبار سازه ی مقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی بررسی شد. فرم مربی مقیاس پرخاشگری یک پرسش نامه ی 42 سئوالی با مقیاس رتبه بندی لیکرت، برای ارزیابی پرخاشگری جسمانی، رابطه ای و واکنشی- کلامی کودکان پیش دبستانی طراحی شد. روش کار: از بین کودکان پیش دبستانی شهرستان ارومیه تعداد 489 کودک (176 دختر و313 پسر) به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی توسط مربیان مهد کودک برای آن ها تکمیل گردید. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج: یافته ها نشان دادند که ضریب پایایی آلفای کرونباخ در کل مقیاس(98/0) و در عامل های چهارگانه استخراج شده رضایت بخش میباشند.تحلیل عاملی این مقیاس به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی و بعد ازچرخش واریماکس، چهار عامل پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی را فراهم کرد که معرف روایی سازه مقیاس می باشد. افزوده بر این نتایج مبین این واقعیت اند که میانگین نمرات پسران در عامل های پرخاشگری کلامی– تهاجمی و پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی بیشتر از دختران است. اما در زمینه پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی تفاوت دو جنس از لحاظ آماری معنی دار نبود. هرچند که میانگین پسران در دو عامل یاد شده نسبت به دختران بیشتر بود. نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که مقیاس اندازه گیری پرخاشگری را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در محیط های آموزشی، پژوهشی و بالینی به کار برد.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل عاملی این مقیاس به کمک تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و بعد از چرخش واریماکس،چهار عامل پرخاشگری کلامی-تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی-تهاجمی،پرخاشگری رابطه‌ای و خشم تکانشی را فراهم کرد معروف روایی سازه مقیاس می‌باشد. این پژوهش با هدف‌ بررسی پرخاشگری پیش‌دبستانی در جامعه‌ی مهد کودک به‌ منظور پاسخ‌گجویی به دو پرسش زیر انجام گرفت:1-آیا مقیاس اندازه‌گیری پرخاشگری یک سازه‌ی یک‌بعدی است‌ یا چندبعدی؟2-آیا مقیاس اندازه‌گیری پرخاشگری از پایایی‌ و روایی مناسب برخوردار است؟هدف دیگر این پژوهش‌ تعیین تفاوت دختران و پسران از لحاظ نوع پرخاشگری بود. جدول 3-ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس اندازه‌گیری‌ پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-میانگین نمرات دختران و پسران از نظر چهار عامل پرخاشگری (به تصویر صفحه مراجعه شود) تفاوت دختران و پسران: همان‌گونه که جدول شماره(4)نشان می‌دهد از میان چهار عامل‌ مورد بررسی تفاوت میانگین پسران و دختران تنها در دو عامل‌ پرخاشگری کلامی-تهاجمی و پرخاشگری فیزیکی-تهاجمی با استفاده از آزمون t معنی‌دار بود(001/0 P> )و میانگین نمرات‌ پسران در عامل‌های پرخاشگی کلامی-تهاجمی و پرخاشگری‌ فیزیکی-تهاجمی بیشتر از میانگین دختران بودند. این بی‌ثباتی نتایج ممکن‌ است به نوع نمونه‌گیری رفتاری مربوط باشد بنابراین در پژوهش‌های آتی ضمن لحاظ کردن نوع روش اندازه‌گیری‌ پرخاشگری و جنسیت فرد،مقیاس اندازه‌گیری پرخاشگری‌ پیش‌دبستانی به علت برخورداری از روایی بالا می‌تواند به‌ عنوان یک ابزار و یا به صورت چک لیست رفتاری،پاسخگوی‌ نیازهای پژوهشگران در زمینه‌های پژوهشی و بالینی باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.