Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تواناییهای هوشی و حافظه دانش آموزان دارای نشانه های وسواس و عادی

نویسنده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تواناییهای هوشی و حافظه دانش‌آموزان دارای نشانه‌های وسواس با گروه گواه عادی بوده است.86 نفر از این دانش‌آموزان با 150 نفر از دانش‌آموزان عادی که به طور تصادفی از بین دانش‌آموزان شهر شیراز انتخاب شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند.نوع پژوهش علی- مقایسه‌ای و ابزارهای پژوهش، آزمون یاد داری-دیداری بنتون، معیارهای تشخیصی‌ DSM-IV و مقیاس هوشی وکسلر کودکان(فرم کوتاه)بوده است. انتخاب افراد با نشانه‌های وسواس با استفاده از پرسشنامه‌ای که بر اساس معیارهای تشخیصی‌ DSM-IV تهیه شده بود و آموزگاران آن را تکمیل می‌کردند، انجام گرفت.فرضیه‌های پژوهش عبارت بودند از اینکه بین هوش و حافظه دانش‌آموزان دارای نشانه‌های وسواس و گروه گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.بین عملکرد این دانش‌آموزان در خرده آزمونهای عملی وکسلر و آزمون یاد داری-دیداری بنتون رابطه معنی‌داری وجود دارد.نتایج این پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان دارای نشانه‌های وسواس در آزمون WISC-R و همچنین در آزمون بنتون، نسبت به دانش‌آموزان عادی به طور معنی‌داری عملکرد پایین‌تری داشتند.01/0P و بین عملکرد در آزمون بنتون و مقیاسهای عملی وکسلر همبستگی مثبت و معنی‌داری به دست آمد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.