Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه قم در سال تحصیلی 1388 - 89

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 7 تا 28)

هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه است که آیا می توان بر اساس منابع اسلامی ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ آیا بین آموزه های دینی (اگر به صورت شاخص های قابل اندازه گیری تبدیل شوند) در حوزه شادکامی، با شادکامی روان شناختی رابطه ای وجود دارد؟ این پژوهش به بررسی این رابطه در 143 نفر از دانشجویان مرد و زن مشغول به تحصیل در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه قم پرداخته است. بدین منظور، پرسش نامه ای از مولفه های شادکامی در آیات و روایات معصومین(علیهم السلام) تهیه، اعتباریابی و همراه با پرسش نامه شادکامی فوردایس در گروه نمونه اجرا شد. داده ها با استفاده از روش همبستگی گشتاوری پیرسون، آزمون لوین و تی مستقل، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان شناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بنابراین، این نتایج، می توان بر اساس منابع معتبر اسلامی ابزاری ساخت که شادکامی افراد مذهبی و غیرمذهبی را بسنجد. همچنین می توان مداخله هایی ترتیب داد تا سبک زندگی افراد افسرده به شکلی با تمرین مولفه های شادکامی دینی تغییر کند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به فقر پژوهش‌های تجربی یا شبه‌تجربی دربارة شادکامی در اسلام، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش‌ها‌ پاسخ دهد که آیا بر اساس منابع معتبر اسلامی می‌توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ آیا بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطه وجود دارد؟ و اینکه آیا بین نمره‌ زنان و مردان در اینجا تفاوت معناداری وجود دارد؟ همچنین به سهم متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی نمرة شادکامی نیز خواهیم پرداخت. جدول7: آماره‌های توصیفی نمره شادکامی برای متغیر وضعیت تأهل میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت تأهل 85/0 46/9 10/62 123 مجرد نمره کل شادکامی اسلامی 49/1 53/6 26/72 19 متأهل 37/1 11/15 06/62 121 مجرد نمره کل شادکامی فوردایس 94/2 84/12 72/69 19 متأهل جدول8: نتایج آزمون تی و لوین برای متغیر وضعیت تأهل آزمون تی برای برابری میانگین‌ها آزمون لوین برای برابری واریانس‌ها تفاوت خطای استاندارد تفاوت میانگین سطح معناداری دو دامنه درجه آزادی t سطح معناداری F 66/3 05/7- 03/0 138 09/2- 47/0 50/0 با فرض برابری واریانس‌ها نمره شادکامی فوردایس 25/3 05/7- 02/0 49/26 35/2- با فرض نابرابری واریانس‌ها 25/2 16/10- 000/0 140 51/4- 06/0 50/3 با فرض برابری واریانس‌ها نمره شادکامی اسلامی 72/1 16/10- 000/0 05/31 89/5- با فرض نابرابری واریانس‌ها نتیجه‌گیری در بررسی اولین پرسش پژوهش، فرضیة اول تأیید ‌شد و پایایی و روایی آزمون نشان ‌داد که شرایط علمی یک مقیاس روان‌شناختی را داراست و بر اساس منابع معتبر اسلامی، می‌توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد ـ مذهبی و غیرمذهبی ـ را بسنجد (با توجه به همبستگی مثبت و معنادار بین شادکامی‌دینی و شادکامی روان‌شناختی)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.