Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین خوش بینی سرشتی و خوش بینی از دیدگاه اسلام با رضایت مندی از زندگی مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خوش بینی سرشتی و خوش بینی از دیدگاه اسلام با رضایت مندی از زندگی است. فرضیه های پژوهش حاضر این است که بین متغیرهای مزبور رابطه معنادار وجود دارد و خوش بینی اسلامی در حد قوی تری می تواند رضایت از زندگی را پیش بینی کند. به منظور آزمون این فرضیه ها، تعداد 269 نفر (122 نفر دانش پژوه)، (کارمند 55 نفر) و (دانشجو 92 نفر) به صورت تصادفی خوشه ای و ساده در پژوهش مشارکت داده شدند. شرکت کنندگان آزمون رضایت از زندگی (SWS)، آزمون جهت گیری زندگی (LOT) و پرسش نامه محقق ساخته خوش بینی اسلامی را پاسخ دادند. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که، بین خوش بینی سرشتی، خوش بینی از دیدگاه اسلام و رضایت مندی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین زنان و مردان از نظر رضایت مندی و هر دو نوع خوش بینی تفاوت معنادار وجود ندارد. بین گروه های سنی مختلف از نظر رضایت مندی تفاوت معنادار وجود ندارد. اما از نظر هر دو نوع خوش بینی، افراد جوان تر (15ـ25 سال) به طور معناداری از خوش بینی کمتری برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 8: مقایسه آزمودنی‌ها از نظر رضایت از زندگی، خوش‌بینی اسلامی و خوش‌بینی سرشتی متغیرهای مستقل شغل شغل تفاوت میانگین خطای استاندارد سطح معناداری رضایت از زندگی دانشجو دانش‌پژوه 93/0 97/0 337/0 کارمند 49/0 99/0 617/0 طلبه 11/0 94/0 900/0 خوش‌بینی اسلامی دانشجو دانش‌پژوه (*)77/7- 55/3 30/0 کارمند (*)25/9- 61/3 011/0 طلبه (*)73/10- 45/3 002/0 خوش‌بینی سرشتی دانشجو دانش‌پژوه (*)39/1- 56/0 014/0 کارمند 05/0- 57/0 930/0 طلبه 05/0- 54/0 363/0 در جدول 8 مقایسة چهار گروه مورد مطالعه با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آماره (LCD) نشان داده شده است. این تفسیر با نتایج پژوهش حاضر بیشتر هم‌سو است؛ زیرا از بین مؤلفه‌های خوش‌بینی، مؤلفه «توجه به جنبه‌های مثبت» ارتباط قوی‌تری با رضایت از زندگی دارد و با قدرت بیشتری می‌تواند آن را پیش‌بینی کند (جدول 6). برای مثال، در یک پژوهش فراتحلیل که اطلاعات 916 پژوهش در مورد یک میلیون نفر از 45 ملت دنیا بررسی شد، نتایج نشان داد که قشرهای مختلف جامعه از نظر شادی و رضایت از زندگی تفاوت دارند؛ از جمله اینکه زنان در مقایسه با مردان بسته به شرایط، احساس شادمانی و بدبختی بیشتری را گزارش می‌کردند. & Yang Kye-Min, "Optimism, pessimism, affectivity, and psychological adjustment in US and Korea: a test of a mediation model", Journal of Personality and Individual Differences, Volume 34, Issue 7, May 2003, P1195-1208. -Wong, Shyh Shin & Lim, Timothy, "Hope versus optimism in Singaporean adolescents: Contributions to depression and life satisfaction", Journal of Personality and Individual Differences, Volume 46, Issues 5-6, April 2009, P648-652."

کلیدواژه ها:

رضایت از زندگی ، بهزیستی فاعلی ، خوش بینی سرشتی ، خوش بینی در منابع اسلامی ، توجه به جنبه های مثبت زندگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.