Skip to main content
فهرست مقالات

فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 273 تا 280)

چکیده:

مقدمه: تاثیر انکارناپذیر معلم بر متعلم از جمله مباحث مطرح دنیای تعلیم و تربیت است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان سلامت روانی است چرا که معلم سالم یعنی تعلیم و تربیت سالم و تعلیم و تربیت سالم یعنی جامعه ی سالم. روش کار: مطالعه ی حاضر با هدف بررسی فراوانی آسیبشناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد در سال تحصیلی 85-1384 انجام شد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود که جامعه ی آماری آن شامل 1008 معلم شاغل در 139 مدرسه ابتدایی ناحیه ی 1 و2 شهرکرد بود. میزان پاسخگویی70% بود و در مجموع 705 معلم در این پژوهش شرکت داشتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ی استاندارد شده ی SCL-90-R و پرسشنامه ی ویژگی های فردی و اجتماعی آنان جمع آوری گردید. سپس با استفاده از ‌SPSS و آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون تی، آنالیز واریانس، آزمونهای تعقیبی و رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 4/27% معلمان دچار درجاتی از آسیب شناسی روانی بودند که بالاترین میزان شیوع مربوط به شکایات جسمانی با 9/74% و پایین ترین میزان شیوع مربوط به ترس مرضی با 6/20% بود. ارتباط معنی داری بین آسیب شناسی روانی با وضعیت تاهل (7/0=P) و سنوات خدمت (77/0=P) مشاهده نگردید. ارتباط معنی دار معکوسی بین وجود آسیب شناسی روانی با میزان درآمد ماهیانه و سطح تحصیلات (p<0.001 ) مشاهده گردید. نتیجه گیری: مقایسه ی نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات انجام شده نشان دهنده ی بالا بودن میزان آسیب شناسی روانی در معلمان جامعه ی پژوهش می باشد.

خلاصه ماشینی:

"روش کار در این مطالعه که یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است، فراوانی علایم روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های فردی و اجتماعی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. در مورد ویژگی درآمد نیز سه گروه معلمین با درآمد ماهیانه کمتر از 002 هزار تومان،003-002 هزار تومان و بالاتر از 003 هزار تومان مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص گردید که به استثنای‌ اختلال پرخاشگری،با افزایش میزان درآمد در هر گروه، نمرات اختلالات روانی کاهش یافته بود. شیوع‌ آسیب‌شناسی شکایات جسمانی در این پژوهش معادل 47/9%به‌ دست آمد(جدول شماره 2)که با توجه به نتایج مطالعه‌ی یاتز (5002)که شیوع آن را در جمعیت عمومی آمریکا 11/6% گزارش کرده است،رقم قابل ملاحظه‌ای است. نتایج مطالعه‌ی ضیاء الدینی و همکاران با استفاده از آزمون‌ SCL-90-R نیز شیوع بالای شکایات جسمانی در معلمین را تایید می‌کند و آن را معادل 28/8%گزارش کرده است و علت‌ آن را همراه بودن آن با سایر اختلالات روانی و بروز انواع‌ اختلالات روانی با علایم جسمانی مانند سردرد،ضعف،تنگی‌ نفس بیان کرده‌اند. کامرون‌ (4002)بیان می‌کند که این اختلالات زمانی شروع می‌شود که رخدادهای استرس‌زا وجود دارند اما انواع تجارب استرس‌ زا واجد اهمیت خاص برای شخص شناخته نشده‌اند،هم‌چنان‌ که کراکو و همکاران(4002)در مطالعه‌ی خودبه این مطلب‌ اشاره کرده و بیان می‌کنند که در جمعیت معلمین مدارس‌ ابتدایی تایوان فقط 02%معلمین شغل علمی را استرس‌زا می‌دانند و این در صورتی است که 89/6%آنان دچار درجاتی‌ از استرس بودند. میزان شیوع روان‌پریشی در این تحقیق 44/7% به دست آمد(جدول شماره 2)که در مقایسه با یافته‌های‌ پژوهش آیت اللهی و همکاران(3831)که شیوع این اختلال را در پرسنل دانشگاه آزاد اراک 9/5%گزارش کرده‌اند،بالاتر است."

کلیدواژه ها:

معلم ، آسیب شناسی روانی ، مدارس ، فراوانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.