Skip to main content
فهرست مقالات

نرم افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 32 تا 48)

<P> این مقاله دربارة دیدگاه آموزش به کمک رایانه از دیدگاه سازنده‌گرایی است. هدف مقاله تولید نرم‌افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده‌گرایی است و میزان اثربخشی نرم‌افزار را به شیوة نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار داده است.</P><P> جامعة آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1384-1383 است. نمونه آماری شامل دو کلاس چهارم دخترانه از مدارس ابتدایی شهر ارومیه است. حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر با 34 و برای گروه گواه برابر با 36 دانش‌آموز است. دانش‌آموزان در هر دو گروه همسان شده‌اند. در گروه آزمایش از آموزش نرم‌افزاری و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است. از پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و از چک لیست مشاهده برای اندازه‌‌گیری میزان پیشرفت فرآیند تدریس استفاده شده است.</P><P> نتایج تحلیل آزمون u نشان می‌دهد که میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و انجام دادن فعالیتهای گروهی (p<0/01 ، 265/3-z = ) و همچنین میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و میزان پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مراحل بالای حیطه شناختی (p<0/05 ، 518/2-z = ) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد.</P><P> نتایج آزمون t مشخص کرد که آموزش از طریق نرم‌افزار سازنده‌گرایی باعث افزایش انگیزه (p<0/01، 318/3t = ) و مهارت حل و طرح مسئله (p<0/01، 124/2t =) در فراگیران نسبت به روش تدریس غیررایانه‌ای می‌شود. همچنین پس‌آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان می‌دهد که مقدار t مشاهده شده (136/3) در گروه آزمایش بیشتر از مقدار بحرانی جدول (66/2) در سطح آلفای 1% است. بنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تاثیر آموزشهای رایانه‌ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، نسبت به آموزشهای معمول مدارس که از آموزشهای غیر رایانه‌ای استفاده می‌کنند، دارد.</P>


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.