Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی امید به دانش آموزان با نشانگان داون مقطع ابتدایی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 37 تا 48)

هدف : پزوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرکاربرد نرم افزار آموزشی طراحی شده به‌وسیله محققین بر آموزش مفاهیم ریاضیات (مفاهیم پایه، تشخیص اعداد و شمارش اعداد) به دانش‌آموزان با نشانگان داون بوده است. روش: با بهره‌گیری از روش آزمایشی، تعداد 30 دانش‌آموز 10-8 ساله با نشانگان داون از بین جامعه آماری این دانش‌آموزان در شهر تهران پس از انتخاب و همتا‌سازی به صورت تصادفی در طرح پیش آزمون- پس آزمون به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون محقق ساخته، پرسشنامه دموگرافیک و آزمون لایتر استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده ازتحلیل واریانس دوراهه و سه راهه نشان داد که بکارگیری نرم افزار کمک آموزشی طراحی‌شده در آموزش مفاهیم پایه ((p=0/000<0/01 و شمارش اعداد(p=0/009<0/01) در دانش‌آموزان با نشانگان داون موثرتر از روش سنتی(روش فعلی موجود در مدارس استثنایی) و در تشخیص اعداد، تاثیری همسان با آن دارد. همچنین با محاسبه اندازه اثرمشخص شد 24درصد از واریانس یادگیری ریاضی با این نرم‌افزار آموزشی تبیین می‌شود. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد این نرم افزار برای این گروه از دانش‌آموزان مناسب باشد. لذا با استفاده از نرم افزار کمک آموزشی رایانه‌ای می‌توان مفاهیم پایه، تشخیص اعداد و شمارش اعداد را به دانش‌آموزان با نشانگان داون، آموزش داد

Objective: This research is an evaluation for the efficacy of a mathematics concepts teaching for students with Down syndrome (DS). Method: utilizing an experimental pretest-post test control group design 30 students with DS were recruited and matched in Tehran. A researcher made test، demographics inventory، and Leither International Performance Scale were used to assess the related variables. Results: Two and three ANOVA revealed that using the designed software in basic teaching concepts (P=0.000<0.001) and counting numbers (p= 0.009 <0.01) in students with DS is more effective than traditional method، and is similar in recognizing numbers. Conclusion: Accordingly، this study suggests that the software is helpful in teaching mathematics to students with DS.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.