Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 75 تا 92)

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تاثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. فرض اساسی این پژوهش آن است که ادراک فرزندان از سبکهای فرزندپروری والدین شان می تواند احساس تنهایی آنان را تعدیل کند یا تغییر دهد. نمونه پژوهش 387 دانش آموز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دختران دبیرستانی مشهد و منطقه تبادکان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزندپروری (PSDQ، رابینسون و همکاران، 2001) برای بررسی وضعیت ادراک فرزندان از چگونگی تربیت والدین و مقیاس احساس تنهایی افتراقی (اشمیت و سرمات، 1983) برای بررسی میزان احساس تنهایی آزمودنی ها که هر دو را دانش آموزان دختر پاسخ دادند. برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در بررسی فرضیه های پژوهش، بین سبکهای فرزندپروری مقتدر (54/0-r=)، سبک مستبد (34/0 r=) و سبک سهل گیر (18/r=0) با احساس تنهایی رابطه معنادار (p<0.01) به دست آمد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده رابطه معنادار بین تمامی مولفه های سبک تربیتی مقتدر (بعد ارتباطی52/0- r=، بعد نظم 42/r=-0، و بعد خودمختاری 49/r=-0)، سبک فرزندپروری مستبد (اجبار فیزیکی، 28/r=0، خصومت کلامی، 29/ r=0و غیرتوضیحی ـ تنبیهی، 32/r=0) و مولفه بی توجهی (18/r=0)، از سبک تربیتی سهل گیر با احساس تنهایی (p<0.01) بود.

خلاصه ماشینی:

"ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از:پرسشنامهء سبکها و ابعاد فرزندپروری‌ ( PSDQ ،رابینسون و همکاران،1002)برای بررسی وضعیت ادراک فرزندان از چگونگی تربیت والدین و مقیاس احساس تنهایی افتراقی(اشمیت و سرمات،3891) برای بررسی میزان احساس تنهایی آزمودنی‌ها که هر دو را دانش‌آموزان دختر پاسخ‌ آموزش و پرورش شهر مشهد،چهار ناحیه به صورت تصادفی انتخاب گردید(نواحی‌ 1،3،4 و تبادکان). یعنی ادراک از سبک فرزندپروری‌ مقتدر والدین با میزان احساس تنهایی دانش‌آموزان دارای رابطهء منفی معنادار است. ادراک از سبک فرزندپروری مستبد با میزان احساس تنهایی دارای رابطهء مستقیم‌ معنادار است و با افزایش ادراک سبک مستبد والدین،میزان احساس تنهایی در فرزندان‌ دختر نیز افزایش می‌یابد و ضریب همبستگی معادل 0/43،به دست آمد. جدول 2-ضرایب همبستگی بین ابعاد سبکهای فرزندپروری و احساس تنهایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس داده‌های جدول 2 ادراک بالا از بعد ارتباطی(حمایتی و پذیرا،0/25-- r )، بعد نظم(کنترل،0/24-- r )و خودمختاری(مشارکت آزاد،0/94-- r )در سبک‌ تربیتی مقتدر با کاهش احساس تنهایی در فرزندان دختر همراه است. بین ادراک از بعد بی‌توجهی در سبک فرزندپروری سهل‌گیر با احساس تنهایی آزمودنی‌ها رابطهء مثبت معنادار وجود دارد،و هر چه فرزندان ادراک‌ بالاتری از بعد بی‌توجهی در سبک تربیتی سهل‌گیر والدین خود داشته باشند،میزان‌ احساس تنهایی آنان نیز افزایش می‌یابد. بررسی رابطهء مؤلفه‌های سبک فرزندپروری مقتدر(بعد ارتباطی یا حمایتی،بعد نظم یا کنترل،و بعد خودمختاری یا مشارکت)با متغیر احساس تنهایی، نشان می‌دهد که تمامی مؤلفه‌های این سبک تربیتی(بعد ارتباطی 0/25-- r ؛بعد نظم‌ 0/24-- r ؛و بعد خودمختاری 0/94-- r )دارای ارتباط منفی معنادار(0/10&gt; P )با احساس تنهایی است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.