Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگی در افراد در آستانه بازنشستگی شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 93 تا 116)

معنادار بوده‌اند.آلفای کرونباخ کل آزمون نیز معادل 0/88 محاسبه شده است. این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستانهء بازنشستگی در افراد در آستانهء بازنشستگی(اعم از زن و مرد که حداکثر پنج‌سال تا بازنشستگی آنان‌ باقی مانده است)در ادارات و سازمانهای دولتی اصفهان در بهار سال 1386 اجرا شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از میان کارمندان در آستانهء بازنشستگی،487 نفر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای(بر حسب جنسیت)انتخاب شدند.با استفاده از مصاحبهء مقدماتی،متون نظری و مشورت با صاحبنظران و شناسایی عوامل نشان‌دهندهء نشانگان در آستانهء بازنشستگی،یعنی مجموعه احساسات و نشانه‌هایی که افراد بازنشسته تجربه می‌کنند،پرسشنامه‌ای شامل 68 سؤال تدوین و پس از اجرای مقدماتی‌ بر روی 30 نفر از کارمندان رسمی،پرسشنامه‌ای 46 سؤالی از آن استخراج شد.ملاک‌

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-ماتریس مؤلفه‌های چرخش داده شده با روش واریماکس و بارهای عاملی سؤالات بر عوامل سیزده‌گانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-اشتراکات عوامل سیزده‌گانهء استخراج شده در تحلیل‌ عوامل مرتبهء دوم پرسشنامهء نشانگان در آستانهء بازنشستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه در جدول 4 ملاحظه می‌شود اشتراک مؤلفه‌های سیزده‌گانه بین 0/691 (برای مؤلفهء دوازدهم)تا 0/287(برای مؤلفهء اول)در نوسان بوده است. جدول 5-درصد واریانس تبیین شدهء آزمون براساس عوامل چهارگانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که در جدول 6 ملاحظه می‌شود،مؤلفه‌های اول،دوم،پنجم و چهاردهم بار عاملی بالاتر از 0/4 داشته‌اند،بر همین مبنا ملاک انتخاب برای این‌ مؤلفه‌ها آن است که سؤال‌های مربوط از نظر محتوایی بررسی شده و به عاملی تعلق‌ گرفته که به محتوای سؤال نزدیکتر بوده است. قسمت دوم:شواهد مربوط به پایایی پرسشنامهء نشانگان در آستانهء بازنشستگی جدول 6-ماتریس چرخش داده شده با روش واریماکس‌ و بارهای عاملی مؤلفه‌ها بر عوامل چهارگانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 7 ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمهء آزمون برای چهار عامل استخراج شده‌ ارائه شده‌اند. جدول 7-آلفای کرونباخ و ضرایب دو نیمهء آزمون برای چهار عامل استخراج شده (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌گونه که در جدول 7 ملاحظه می‌شود آلفای کرونباخ برای چهار عامل‌ استخراج شدهء آزمون سنجش نشانگان در آستانهء بازنشستگی به ترتیب معادل 0/709، 0/136،0/084،0/006 و برای کل آزمون معادل 0/088 بوده است. به‌هرحال همان‌طور که در بحثهای صورت گرفته مشخص است،به دلیل‌ آنکه نشانگان در آستانهء بازنشستگی برای اولین بار این‌چنین مورد مطالعهء علمی قرار گرفته،کماکان باید با تحقیقات بیشتر مؤلفه‌های شناسایی شده بررسی شود که کدام‌ مؤلفه‌ها جنبه‌ای فراگیر و گسترده دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.