Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی پرسشنامه رضایت ازدواج

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 117 تا 142)

قابلیت استفاده در موقعیت‌های تشخیص،درمان و پژوهشهای بالینی در زمینهء مشکلات‌ مربوط به نارضایتی از زندگی مشترک دارد. میل کردند.بررسی اعتبار پرسشنامهء رضایت ازدواج از طریق آلفای کرونباخ ضریب 0/95 را نشان می‌دهد که ضریب بسیار بالایی محسوب‌ می‌شود.از روش همبستگی درونی برای تعیین میزان روایی مقیاسها استفاده شد و حداکثر آن ضریب 0/86 به دست آمد.روایی تفکیکی با مقایسهء دو گروه راضی و ناراضی از ازدواج به دست آمد و با 0/95 اطمینان می‌توان گفت که بین دو گروه‌ راضی و ناراضی از ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پرسشنامهء رضایت از ازدواج به عنوان یک ابزار تشخیصی معتبر،پایا و روا

خلاصه ماشینی:

"(1)- Enriching and Nurturing Relationship Issues,Communiction and Happiness (2)- Hudson (3)- Index of Marital Satisfaction (4)- Psychological ساخت پرسشنامهء رضایت ازدواج‌1داگلاس اشنایدر در سال 9791 به عنوان‌ نقطهء آغازی بوده است تا بتواند یک آزمون خودسنجی‌2چند وجهی‌3معتبر و دارای‌ روایی در زمینهء روابط متقابل ازدواج را فراهم آورد تا در زمینه‌های تحقیقی و بالینی‌ مورد استفاده قرار گیرد. (1)- Mitchell (2)- Juni Grimm (3)- Keyser Sweetland (4)- Negy Snyder (5)- Olson Fowers (6)- Snyder Smith (7)- Scheer Snyder اهداف این طرح پژوهشی عبارت‌اند از: 1-تعیین سؤالهای مناسب و نامناسب پرسشنامهء رضایت ازدواج 2-تعیین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش کرونباخ 3-تعیین روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و تفکیکی 4-تعیین توزیع نمرات و هنجار روش‌ 1-تهیه و ترجمهء ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای که انتخاب شده است یکی از معتبرترین و کاملترین ابزاری است که برای‌ ارزیابی همه جانبهء کارآیی خانواده طراحی شده است. (1)- Eta Squared (شاخص پیش‌بینی کنندهء یک متغیر از روی یک متغیر دیگر) جدول 4-همبستگی‌های درونی مقیاسهای مختلف‌ MSI (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-میانگین انحراف معیار و سطوح معناداری افراد راضی و ناراضی از ازدواج‌ در مقیاس‌های مختلف‌ MSI (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و تفسیر یافته‌ها و نتیجه‌گیری هدف از اجرای این تحقیق هنجاریابی آزمون رضایت ازدواج بود. در مجموع می‌توان گفت که آزمون رضایت ازدواج( MSI )در کشور ما دارای‌ کاربرد بوده و به طور مؤثری برای غربال کردن زوجین دارای مشکلات زناشویی از زوجین بدون مشکل مورد استفاده قرار خواهد گرفت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.