Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای دفاعی با اعتیاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 293 تا 303)

نی و مؤلفه‌های آن،بین مکانیزمهای‌ دفاعی رشدیافته و رشدنایافته و پذیرش اعتیاد به ترتیب رابطه منفی‌ و مثبت معنادار مشاهده شد.اما با کنترل اثر مکانیزمهای دفاعی،هوش‌ هیجانی،مؤلفه ادراک هیجانی و پذیرش اعتیاد رابطه منفی داشتند. بنابراین،سازه هوش هیجانی می‌تواند نقش متغیر میانجی نیرومند بین‌ ویژگیهای هیجانی با پذیرش اعتیاد داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای دفاعی با اعتیاد The Releationship between Emotional Intelligence, Defence Mechanisms and Addiction 1lسعید اکبری زردخانه کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دکتر رضا رستمی استادیار دانشگاه تهران مصطفی زارعان کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی چکیده مقیاس هوش هیجانی(بشارت،7002)،پرسشنامه سبک دفاعی‌ (اندروز،سینگ،و باند،3991)و مقیاس پذیرش اعتیاد AAS) ؛وید و دیگران،2991)،در 692 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با انتخاب‌ تصادفی اجرا شد. اجرای تحلیل رگرسیون همزمان براساس مکانیزمهای‌ دفاعی نیز نشان داد که ضرایب مکانیزمهای دفاعی رشد یافته و رشدنایافته معنادار هستند و روی هم حدود 7 درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین می‌کنند و 2lمکانیزم دفاعی روان‌آزرده نتوانست میزان این تبیین را بیشتر کند(جدول 3). جدول 5:ضرایب همبستگی جزئی مکانیزمهای دفاعی و پذیرش اعتیاد با کنترل مؤلفه‌های هوش هیجانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) * P کوچکتر از 0/50 ** P کوچکتر از 0/10 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند که هوش هیجانی‌ با پذیرش اعتیاد رابطه منفی دارد. در مورد عدم وجود رابطه منفی معنادار بین مؤلفه‌های‌ نظم‌جویی هیجانی و به‌کارگیری هیجانها با پذیرش‌ اعتیاد می‌توان به دو نکته اشاره کرد؛نخست اینکه‌ ادراک هیجانی نقش اساسی‌تری در گرایش و آغاز سوء مصرف مواد دارد و دوم اینکه به نظر می‌رسد برای تبیین‌ درگیرشدن افراد در رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف‌ مواد باید بیشتر به نقش تعاملی مؤلفه‌های هوش هیجانی‌ که در قالب نمره کلی هوش هیجانی تبلور می‌یابد،توجه‌ داشت تا به نقش جداگانه مؤلفه‌ها،چرا که براساس‌ مبانی نظری،هوش هیجانی را باید به عنوان یک فرایند درهم تنیده پردازش اطلاعات دانست که شامل مراحل‌ مختلف درونشد1،پردازش‌2و برونشد3است(سالووی، (1)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.