Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 67 تا 84)

هدف این مطالعه بررسی نقش ارزیابی شناختی کودک از تعارض میان والدین و مقابله هیجان مدار کودک با تعارضات خانواده در سلامت جسمی و روانی-اجتماعی کودک است. برای این منظور یک نمونه 413 نفری از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران (220 دختر و 193 پسر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. کودکان به پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض والدین و مقیاس ایمنی هیجانی در سیستم خانواده و مادران به پرسشنامه سلامت کودک- فرم 28 سوالی والدین پاسخ دادند. این تحقیق یک پژوهش همبستگی بوده و از معادله رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده رابطه معنادار ارزیابی شناختی کودک از تعارضات والدین با مقابله هیجان مدار کودک (به دو صورت مشغله ذهنی و کناره گیری) و همچنین رابطه معنادار این دو متغیر با سلامت جسمی و روانی-اجتماعی کودک است. همچنین نقش واسطه ای مقابله هیجان مدار کودک در رابطه ارزیابی شناختی منفی کودک از تعارضات والدین با هر دو سلامت جسمی و سلامت روانی-اجتماعی کودک تایید شد. نتایج این پژوهش در راستای توسعه نظریه شناختی استرس لازاروس (1991) مبنی بر پردازش شناختی استرس طی دو وهله اولیه و ثانویه در کودکان بحث پذیر و تفسیر شدنی است، با توجه به اینکه این تئوری به عنوان نظریه ای در بزرگسالی مطرح شده و در زمینه استرس کودکان کمتر مورد توجه و بررسی بوده است.

خلاصه ماشینی:

"Judd برای بزرگسالی توجه شده و همچنین نقش تعارض زناشویی به عنوان یک عامل استرس‌زایخانوادگی،بیشتر بر سازگاری و نشانه‌های آسیب‌شناختی و روانی کودکان و کمتر در جنبه‌هایمختلف سلامت کودکان بررسی شده است،فرضیه‌های این مطالعه به این صورت مطرح شدندکه: 1-ارزیابی شناختی منفی کودک از تعارض والدین پیش‌بینی‌کنندۀ مقابله هیجان‌مدارکودک با تعارض در خانواده است. Paychosocial health جدول 2:ماتریس همبستگی کل متغیرهای پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود)در بررسی فرضیه اول،ارزیابی شناختی منفی کودک از تعارض والدین به عنوان متغیرپیش‌بین و مقابله هیجان‌مدار کودک به عنوان متغیر ملاک وارد معادله رگرسیون استاندارد شدو نتایج نشان‌دهندۀ رابطه معنادار بین این دو متغیر بودند(0/55- B و 0/001< p به اینترتیب فرضیه اول این تحقیق تأیید شد یعنی ارزیابی کودک از تعارض والدین،پیش‌بینیکنندۀ تلاش کودک برای مقابله با تعارض است. محدودیت دیگر این تحقیق این است که اگرچه این مطالعه از فرایندهای شناختی وهیجانی حمایت می‌کند که در تأثیر تعارض والدین بر سلامت کودکان نقش دارند،ولی بهمنظور درک بهتر روابط بین این متغیرها و توسعه الگوهای نظری برای درک چگونگی تأثیرتعارضات خانواده بر کودکان،به تحقیقات بیشتر در این زمینه و کشف عوامل دیگری در اینروابط(همچون خلق و شخصیت کودک،رابطه والد-کودک و رفتارهای فرزندپروری والدین)(1). تحقیق حاضر در راستای توسعه اثرات تعارضات والدین بر سازگاری روانی کودکان ونظریه‌شناختی استرس در زمینه نقش عوامل شناختی و هیجانی در مواجهه فرد با رویدادهایاسترس‌زای محیطی،نشان داد که تعارض میان والدین می‌تواند به کاهش سلامت کودکان دردو بعد مهم سلامت جسمی و روانی-اجتماعی منجر شود و به رابطه بین استرس،ارزیابی ومقابله و نقش مقابله هیجان‌مدار کودک در کاهش سلامت کودکان تأکید می‌کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.