Skip to main content
فهرست مقالات

مرور سه دهه تحقیقات "علل طلاق" در ایران مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 129 تا 162)

چکیده:

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.

The increase in divorce rate has been a concern of Iranian authorities during the recent decades. This article aims at reviewing researches on causes/determinants of divorce in recent 3 decades in Iran. Initial search leads to 140 scientific documents, including papers and dissertations, which reduces to 28 titles in a process of screening. The findings show 55% of the questions regarding causes were focused on socio-demographic causes, 24% on psychological causes and only 21% on economic causes. “Age at marriage and age difference between spouses”, “economic causes”, “education level” and “number of children” were the most frequent independent variables. The identified causes were focused on social problems and issues, especially drug abuse, social welfare and management of social changes. However, in order to achieve an In-depth understanding of subject, we need to do furthermore studies and also redirect the focus of studies to new areas. Technically, studies should continue an interdisciplinary orientation and use various methods and models to overcome the current dominance of positivistic hypnosis and models.

خلاصه ماشینی:

"در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش‌ها به لزومتوجه به موضوع کنترل آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر،توجه به سطح رفاهبه درک موضوع،باید در جهت‌دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام‌هایجدیتری برداشت. (به تصویر صفحه مراجعه شود)ماخذ:سازمان ثبت احوال کشور،دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی روش‌شناسی تحقیق مرور تحقیقات گذشته به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که یکی ازشماخته شده‌ترین آنها مرور نظام‌مند است که در واقع جستجوی ساخت یافته‌ایاست که بر اساس قوانین و ضوابط از قبل تعیین شده انجام می‌گردد. جدول(1):نوع ماخذ پژوهش‌های مورد مطالعه(به تصویر صفحه مراجعه شود) پروبلماتیک پژوهش‌ها بررسی و طبقه‌بندی سوالات یا فرضیات پژوهش‌های انجام شده،حاکیاز آن است که در سطح پروبلماتیک«چرایی طلاق»که جویای علل وعوامل مؤثر بر طلاق است،می‌توان به سه دسته پرسش اشاره کرد:1. جدول(8):انواع نظریات به‌کار رفته در پژوهش‌ها(به تصویر صفحه مراجعه شود) عوامل موثر بر طلاق د بررسی یافته‌های تحقیقات مورد مطالعه،عوامل موثر و مرتبط بر طلاقدر قالب سه دسته اجتماعی،اقتصادی،و روان‌شناختی طبقه‌بندی شدند. جدول(9):یافته‌های مربوط به عوامل مؤثر بر طلاق در پروهش‌ها(به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری نتیجه مرور پژوهش‌های طلاق در ایران سه مسئله را خاطرنشان می‌کنداولا مجموع علل بازشناسی شده در این پژوهش‌ها به لزوم توجه به کنترل آسیب‌های اجتماعی خصوصا مواد مخدر،توجه به سطح رفاه اجتماعی واهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. آمار مشابه در مورد افراد دارای مدرکدانشگاهی 1/6 درصد است(ین،2010:7) (1)- 2010,ebmocsuL &%05314AZKG053G% در تحقیقات مرور شده،تاثیر«عوامل و مسائل خانوادگی»در طلاق تائیدشده است. 1115-1099,52,ylimaF dna egairram fo lanruoJ."

کلیدواژه ها:

طلاق ، عوامل اقتصادی ، آسیب های اجتماعی ، پروبلماتیک ، مرور تحقیقات

divorce ، Systematic review ، Economic Causes ، Social Problems and


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.