Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارکردهای اجرایی خود تنظیمی هیجان و انگیزش در زیر مجموعه های اختلال کمبود توجه - بیش فعالی بر اساس مدل بارکلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 84 تا 92)

هدف: مقایسه کارکردهای اجرایی خودتنظیمی هیجان و انگیزش در زیرمجموعه های اختلال کمبود توجه- بیش فعالی بر اساس مدل بارکلی روش: در این مطالعه علی- مقایسه ای است، 50 دانش آموز پسر9 تا 11 ساله مبتلا به اختلال کمبود-توجه- بیش فعالی با استفاده از پرسشنامه علایم مرضی کودکان-4 (CSI-4)، مصاحبه تشخیصی بالینی و آزمون هوش ریون انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه 25 نفره مبتلا به نوع بیش فعالی- تکانشگری غالب (ADHD-PHI) و نوع بی توجهی غالب (ADHD-PI) تقسیم و سپس با آزمون بندر گشتالت، آزمون زمان واکنش تشخیصی و تکالیف محقق ساخته ارزیابی شدند. داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها: دو گروه در بازداری رفتاری (001/0p=) و خودتنظیمی هیجان و انگیزش (01/0p= و 001/0p=) تفاوت معنادار داشتند. به عبارتی، عملکرد دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه، در بازداری رفتاری و خودتنظیمی هیجان و انگیزش بهتر از گروه بیش فعال بود. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دو گروه از نظر سبب شناسی از یکدیگر متمایزند. به علاوه، مشخص شد که به دلیل وجود نقص اولیه در بازداری رفتاری، مشکلات و نارسایی های گروه مبتلا به نوع بیش فعالی- تکانشگری غالب در کارکردهای اجرایی بیشتر از گروه مبتلا به نوع بی توجهی غالب است. از این رو، نظریه بارکلی در زمینه اختلال کمبود توجه- بیش فعالی تایید شد.

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر این،افراد مبتلا به وسواس(در مقایسه با افراد سالم)معمولادر مقابل افکار وسواسی مقاومت می‌کنند،دست به خنثاسازیمی‌زنند،از راهبردهای25کنترل افکار ناسازگارانه‌تری26استفادهکرده و تلاش‌های خود را برای کنترل افکار بی‌فایده و ناموفق(1)- redrosiD yteixnA dezilareneG (2)- kevokroB (3)- yaR (4)- rebotS (5)- eksarC (6)- eepaR (7)- lekcaJ (8)- ksarG (9)- lacirogetac (10)- yupuD (11)- nioduaeB (12)- emuaehR (13)- saguD (14)- sillaT (15)- eriannoitseuQ niamoD yrroW (16)- lanosrepretni (17)- kcidahS (18)- snikpoH (19)- nruobyalC (20)- siognaL (21)- slleW (22)- nosirroM (23)- labrev (24)- citsiugnil (25)- seigetarts (26)- evitpadalam ارزیابی می‌کنند(امیر1،کاشمان2و فوا3،1997؛لادوسیر وهمکاران،2000). با توجه به شباهت‌های افسردگی و نگرانی درزمینه ظهور و تکرر افکار باید گفت که ویژگی افکار مزاحم و(1)- rimA (2)- namhsaC (3)- aoF (4)- muunitnoc (5)- doorb (6)- noitazilautpecnoc (7)- rotciderp (8)- mortsregeS (9)- oasT (10)- nedlA (11)- eksarC &%04818HSOG048G% ناخواسته در وسواس با افکار آغشته به اندیشناکی در افسردگی(به خصوص در شرایط هجوم افکار مزاحم در حالت افزایشافسردگی)تفاوت دارد. A. D,kralC ro tcnitsiD:sthguoht evisurtni,suoixna dna evisserped ,yparehT dna hcraeseR roivaheB?anemonehp mrofinu . H suoixna-non dna stcejbus redrosid yteixna dezilareneg R -397,(4)27,yparehT dna hcraeseR roivaheB. 509-497,(5)23,hcraeseR dna ypareht evitingoC &,. stcejbus lacinilc-non ni sthguoht evisurtni thguoht dna esnopser lanoitome,lasiarppa evitingoC ,(4)32,yroeht dna hcraeseR roivaheB. stcejbus lacinilc-non ni sthguoht lanoissesbo dna suoixna,evisserped htiw noitaler -713,(8)31,yparehT dna hcraeseR roivaheB. 1181-1163,(10)39,yparehT dna hcraeseR roivaheB evisurtni detnawnU. M. P,siksvoklaS lanoissesbo ni sthguoht evisurtni fo ecnetsisrep eht dna -677,27,yparehT dna hcraeseR roivaheB. A,slleW A:snoissesbo lamron dna yrrow lamron fo snoisnemid ,yparehT dna hcraeseR roivaheB."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.